2017/04/07

Gdy głównym celem jest zdrowie!

Gdy głównym celem jest zdrowie!

Cho­dzisz na siłow­nie kilka razy w tygo­dniu. Naj­czę­ściej bie­gasz, cza­sami prze­rzu­cisz tro­chę cię­ża­rów. Tak wła­ści­wie to nie do końca chcesz schud­nąć, nie chcesz też przy­tyć, głów­nym Twoim celem jest zdro­wie w dobrej kon­dy­cji.

Ludzie mają prze­różne cele tre­ningowe, cza­sem się one mie­szają. Nie rzadko jed­nak głów­nym celem jest po pro­stu zdro­wie i w tym momen­cie nasuwa się pyta­nie. Jak ćwi­czyć dla zdro­wia? Naj­le­piej byłoby połą­czyć kilka form wysiłku. Tre­ning tle­nowy, tre­ning siłowy i tre­ning funk­cjo­nalny to nie tylko klucz do dobrej kon­dy­cji zdro­wot­nej, to także lek na rutynę, a więc odcią­żymy też tro­chę naszą psy­chikę.
Zalety tre­ningu tle­no­wego (car­dio)
Tre­ning tle­nowy to dobry spa­lacz tłusz­czu i do tego naj­czę­ściej jest wyko­rzy­sty­wany. Należy jed­nak pamię­tać też, że car­dio zwięk­sza tętno i oddy­cha­nie w trak­cie ćwi­cze­nia. Jest to dobre dla serca, płuc i układu krą­że­nia. Umiar­ko­wana ilość tre­ningu tle­no­wego pozy­tyw­nie wpły­nie na Twoje zdro­wie.
Zalety tre­ningu opo­ro­wego (siło­wego)
Tre­ning siłowy pomaga budo­wać i utrzy­mać masę mię­śniową, co bez­po­śred­nio prze­kłada się na lep­szy meta­bo­lizm. Popra­wia kon­dy­cję fizyczną i zwięk­sza siłę naszych mię­śni, co za tym idzie, działa pozy­tyw­nie na ogólną sta­bi­li­za­cję ciała. Prze­kłada się to na więk­szą odpor­ność na kon­tu­zję.
Zalety tre­ningu funk­cjo­nal­nego
Tre­ning funk­cjo­nalny opiera się na ćwi­cze­niach, które mają pomóc nam wyko­ny­wać czyn­no­ści z życia codzien­nego. Ma zapo­bie­gać ura­zom, a także korzyst­nie wpły­wać na ogólną wytrzy­ma­łość i mobil­ność naszego ciała (mię­śni, sta­wów, powięzi).
Gdy już wiemy, że naj­le­piej byłoby połą­czyć powyż­sze trzy rodzaje tre­ningu, nasuwa się kolejne pyta­nie. Jak to zro­bić? Wachlarz moż­li­wo­ści jest nie­zwy­kle duży. Na sam począ­tek wypa­da­łoby usta­lić, ile razy w tygo­dniu chcę ćwi­czyć. Załóżmy, że cztery razy w tygo­dniu, przy oka­zji zapew­nimy w 100% wystar­cza­jącą rege­ne­ra­cję, co prze­cież też jest bar­dzo ważne.

Przykładowy rozkład treningowy

Poniedziałek
Trening siłowy np. FBW + Cardio

Wtorek
Trening funkcjonalny rozciągający

Środa - wolne

Czwartek
Trening siłowy np. FBW + Cardio

Piątek
Trening funkcjonalny dynamiczny

Sobota i niedziela - wolne


Oczy­wi­ście ten roz­kład można mody­fi­ko­wać na potęgę. Warto zacząć, cho­ciażby od tego, co naj­bar­dziej lubimy. Jeśli naj­chęt­niej bie­gamy, to śmiało, można car­dio dać w każdy dzień tre­nin­gowy. Jeśli bie­gać nie lubimy, za to wolne cię­żary to nasza bajka. Wtedy roz­kład tre­nin­gowy mody­fi­ku­jemy jesz­cze ina­czej. Idźmy za gło­sem swo­jego serca, pamię­ta­jąc jed­nak, aby spró­bo­wać zasto­so­wać każdą z powyż­szych form tre­ningu przy­naj­mniej raz w tygo­dniu.

0 komentarze:

Prześlij komentarz