2017/04/23

Sentiero degli Dei, górskim szlakiem po włoskiej Campanii

Sentiero degli Dei, górskim szlakiem po włoskiej Campanii

Sen­tiero degli Dei, czyli Ścieżka Bogów to gór­ski szlak zlo­ka­li­zo­wany we wło­skiej Cam­pa­nii, nie­da­leko Neapolu. Cała trasa jest dość wyma­ga­jąca, ale wło­żony przez nas wysi­łek rekom­pen­sują widoki, jakie tam zasta­niemy.

Na początku zacznę od kilku wska­zó­wek tech­nicz­nych doty­czą­cych dojazdu z/do Neapolu. Na początku łapiemy metro i kie­ru­jemy się do sta­cji Muni­ci­pio. Stam­tąd idziemy w kie­runku Portu. Dokład­nie do Ter­mi­nal Sita Napoli, gdzie kupimy bilety auto­busowe do mia­sta Age­rola, która nie jest ostat­nim przy­stan­kiem na tra­sie auto­busu, więc warto włą­czyć sobie GPS, żeby nie wysiąść za wcze­śnie lub za późno. Z Age­roli już pie­szo kie­ru­jemy się do pobli­skiego mia­steczka Bome­rano, gdzie zaczyna się szlak Sen­tiero degli Dei. Droga jest pro­sta, a szlak dobrze ozna­czony, więc o błą­dze­niu nie ma mowy. Po przej­ściu Ścieżki Bogów wylą­du­jemy w Posi­tano, stąd łapiemy auto­bus (bilet trzeba kupić wcze­śniej) do Sor­rento. Tutaj wsia­damy w pociąg Cir­cu­mve­su­viana i wra­camy do Neapolu (Piazza Gari­baldi). Czas ope­ra­cyjny z obia­dem w Posi­tano to około 10 godzin. W auto­bus do Age­roli pole­cam wsiąść nie póż­niej jak do godziny 10.00.


Sen­tiero degli Dei to gór­ski szlak tury­styczny, łączący ze sobą Age­role (licząc od przy­stanku auto­busowego) i Posi­tano. Trasa mie­rzy koło 10 km, a jej przej­ście zaj­muje jakieś 3 godziny. Szlak zaczyna się na wyso­ko­ści około 500 m n.p.m i prak­tycz­nie na całej dłu­go­ści, tę wyso­kość utrzy­muję. Dopiero w Nocelle, zaraz przed Posi­tano musimy poko­nać 1700 scho­dów w dół, które koń­czą się wido­kiem ze zdję­cia głów­nego. Na tra­sie cze­kają na nas skaliste przepaście, małe włoskie winnice, dzikie i domowe KOZY, a także rewe­la­cyjne widoki, nawet przy pochmur­nej pogo­dzie, co w moim przy­padku oka­zało się zba­wie­niem, bo nie było bar­dzo gorąco. Pomi­ja­jąc już fakt, że to dopiero kwie­cień. Latem słońce zapewne sku­tecz­nie podwyż­sza poziom trud­no­ści całej trasy.

Starczy tego pisania, zapraszam do zdjęć!

Sentiero degli Dei - Ścieżka Bogów 


Sentiero degli Dei - Ścieżka Bogów

Sentiero degli Dei - Ścieżka Bogów

Sentiero degli Dei

Sentiero degli Dei

Sentiero degli Dei

Sentiero degli Dei

Nocelle

Sentiero degli Dei

Sentiero degli Dei

Sentiero degli Dei


Positano

Positano

Positano

Positano

Positano

Positano

Positano

Zdjęcia wykonane: iphone 6 i Lumix G6


Sprawdź też relacje z wypadów m.in. do Barcelony, Sewilli, na Mallorce czy Gibraltar --> Hiszpania


2 komentarze: