2017/04/17

Skłony boczne stojąc z obciążeniem w ręku

Skłony boczne stojąc z obciążeniem w ręku

Skłony boczne sto­jąc z obcią­że­niem w ręku, czyli coś na mię­śnie brzu­cha, bo dawno nic na tę par­tię mię­śniową nie było, a prze­cież lato się zbliża wiel­kimi kro­kami. Bie­rzemy się za abs!

Skłony boczne sto­jąc z obcią­że­niem w ręku, z ang. Dumb­bell Side Bend to ćwi­cze­nie dedy­ko­wane na mię­śnie sko­śne brzu­cha, to one wyko­nują tutaj naj­więk­szą pracę. Mocno zaan­ga­żo­wane w ruch są oczy­wi­ście też mię­śnie pro­ste. Pod­czas wyko­ny­wa­nia ćwi­cze­nia, pra­cuje prze­ciwna strona tuło­wia, od tej gdzie trzy­mamy obcią­że­nie. W związku z tym odra­dzam trzy­ma­nia han­tli w obu rękach. Nie jest to poprawne, lecz czę­sto spo­ty­kane.Spo­sób wyko­na­nia:

W jedną z rąk chwy­tamy han­tla, opcjo­nal­nie może być też linka wyciągu dol­nego lub guma tre­nin­gowa. Sta­jemy pro­sto, plecy pro­ste i łopatki ścią­gnięte. Z tej pozy­cji wyko­nu­jemy skłon tuło­wia w bok, opusz­cza­jąc rękę z han­tlem wzdłuż uda. W tym momen­cie roz­cią­gamy mię­śnie sko­śne z prze­ciw­nej strony, mocno spi­na­jąc je, dopro­wa­dzamy do wypro­stowania syl­wetki. Po wyko­na­niu zało­żo­nej liczby powtó­rzeń zmie­niamy bok. Ręka „wolna” może być swo­bod­nie opusz­czona, bądź zało­żona za kark.

0 komentarze:

Prześlij komentarz