2017/05/30

15 przyrządów treningowych, dzięki którym urozmaicisz swój trening.

15 przyrządów treningowych, dzięki którym urozmaicisz swój trening.

To dzięki nim uroz­ma­icisz swój domowy tre­ning. Przy­rządy, które są tylko dodat­kiem, mogą na prawdę w fajny spo­sób podnieść nasz tre­ning na wyż­szy, bar­dziej wyma­ga­jący poziom. Pod­nie­siona poprzeczka to lep­sze efekty, a więc ide­alny argu­ment, aby to dobrze prze­my­śleć.

Część z tych akce­so­riów tre­ningowych pew­nie już posia­dasz, nad innymi może się zasta­na­wiasz, zaś o kilku moż­liwe, że nawet nie sły­sza­łeś. Dziś chciał­bym zapre­zen­to­wać Ci kil­ka­na­ście róż­nych przedmio­tów, dzięki któ­rym Twój tre­ning sta­nie się cie­kaw­szy, mniej mono­tonny i bar­dziej efek­tywny.

Do każ­dego z poniż­szych przy­rządów doda­łem krótki opis, ale pod każ­dym lin­kiem znaj­dziesz dokład­niej­szą cha­rak­te­ry­stykę. Jeśli zasta­na­wiasz się nad naby­ciem, któ­rego z nich, ale nie wiesz czym się kie­ro­wać (ceną, marką, itp.), możesz do mnie napi­sać na e-mail. Posta­ram się pomóc.

Przy­rządy tre­ningowe:

Każdy zna. Dobra na roz­grzewkę, świet­nie wyci­śnie z nas pot, pomoże w nabra­niu szyb­ko­ści i dyna­miki.
2. Step
Prze­no­śny scho­dek, ide­alny do ruchli­wych tre­ningów z muzyką, choć można wyko­rzy­stać go rów­nież w tre­ningu typowo siło­wym.
Przy­rząd dla figh­tera? Nie­ko­niecz­nie. Nie trzeba być spe­cem, aby wyko­rzy­stać go do tre­ningu tle­no­wego.
Taka prze­no­śna siłow­nia. Oso­bi­ście z powo­dze­niem wyko­rzy­stuję je do tre­ningów na plaży.
Ostat­nio bar­dzo popu­larne. Lżej­sza alter­na­tywa dla tre­ningu z wol­nym cię­ża­rem, bądź na maszy­nach.
Pro­sty sprzęt pozwa­la­jący wyko­nać, nie­które ćwi­cze­nie w głęb­szym zakre­sie ruchu.
To akce­so­rium kil­ka­na­ście lat temu, zna­leźć można było pra­wie w każ­dym domu.
Nakładki, któ­rych celem jest zwięk­sze­nie śred­nicy gryfu. Celowo osła­bia chwyt i tym samym utrud­nia tre­ning, w pozy­tyw­nym tego słowa zna­cze­niu.
Sku­tecz­nie zwe­ry­fi­kuje siłę mię­śni naszego brzu­cha.
Jeśli naszym celem jest, dyna­mika i ogólna spraw­ność fizyczna.
11. Worki buł­gar­skie i podobne
Alter­na­tywa dla sztangi czy han­tli, pod warun­kiem, że nie potrze­bu­jemy do danego ćwi­cze­nia zbyt dużych obcią­żeń.
12. Bosu
Przy­rząd ide­al­nie spraw­dza­jący się w ćwi­cze­niach na sta­bi­li­za­cje. Pomoże polep­szyć naszą rów­no­wagę.
Każdy zna, mul­tum zasto­so­wań.
To taki domowy zastępca masa­ży­sty i fizjo­te­ra­peuty. Choć trzeba przy­go­to­wać się na bole­sne dozna­nia.
Tre­ning na twar­dej powierzchni może być nie­przy­jemny, szcze­gól­nie przy ćwi­cze­niach w pozy­cji leżą­cej. Mata roz­wiąże ten pro­blem.

+ akce­so­ria tre­ningowe mniej potrzebne w domu, bar­dziej na siłowni.

Odci­ski na dło­niach po tre­ningu są nie­unik­nione, acz­kol­wiek jed­nak ręka­wiczki osła­bią ich powsta­wa­nie.
Sto­so­wane do ćwi­czeń typu mar­twy ciąg. Poma­gają utrzy­mać w rękach sztangę zwy­kle już o pokaź­nej wadze.
Przy­siady dobra rzecz, ale gdy sztanga jest już naprawdę ciężka, warto zadbać o ochronę kolan.
Och­roni nasze plecy, przy ćwi­cze­niach z dużymi cię­ża­rami. Jed­nak trzeba pamię­tać, że zbyt nagminne sto­so­wa­nie pasa, może dopro­wa­dzić do osła­bie­nia naszych pro­stow­ni­ków grzbietu.
Pomocne, jeśli doku­czają nam bóle zwy­rod­nie­niowe.
Dobry dla bie­ga­czy, ale także pomocny w tre­ningu funk­cjo­nal­nym, szcze­gól­nie gdy chcemy schud­nąć.

2017/05/26

2017/05/15

Mięśnie kulszowo-goleniowe. Ćwiczenia, przykurcze, uszkodzenia.

Mięśnie kulszowo-goleniowe. Ćwiczenia, przykurcze, uszkodzenia.

Mię­śnie kul­szowo-gole­niowe, co wcho­dzi w ich skład, jak pra­cują, co może je uszko­dzić, albo lepiej, jak zapo­biec powsta­niu kon­tu­zji. Infor­ma­cje wysoce przy­datne szcze­gól­nie Panią, u któ­rych czę­sto każdy dzień tre­nin­gowy to #leg­day, żart. Wpis oczy­wi­ście skie­ro­wany do wszyst­kich osób ćwi­czą­cych nogi.

2017/05/06