2017/05/06

Calum Von Moger - galeria zdjęć

Calum Von Moger - galeria zdjęć

Calum Von Moger, czyli drugi Arnold Schwa­rze­neg­ger, dokład­nie pod takim „szyl­dem” kilka lat temu zaist­niał w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Podo­bień­stwo fak­tycz­nie było, ale po cza­sie, w mojej opi­nii powoli zanika.

Calum Von Moger, austra­lij­ski kul­tu­ry­sta, któ­remu kilka lat temu popu­lar­ność przy­niósł fil­mik na YouTube. Było to wideo moty­wa­cyjne, w któ­rym Calum porów­ny­wany był z Arnol­dem. Dziś nie zna­la­złem ory­gi­nal­nej wer­sji, ale poniż­szy fil­mik, faj­nie poka­zuje to podo­bień­stwo.Jeśli cho­dzi o karierę kul­tu­ry­styczną Caluma, to jego naj­więk­szym osią­gnię­ciem było zdo­by­cie tytułu Mr. Uni­verse fede­ra­cji WFF 2014, w kate­go­rii Extre­me­body i Open. Wcze­śniej, w 2011 roku wygrał WFF Junior Mr. Uni­verse w kate­go­rii Super­body. Około dwóch lata temu prze­pro­wa­dził się do Los Ange­les i tam roz­wija swoją dal­szą karierę, ale już nie na sce­nie kul­tu­ry­stycz­nej, a w mediach spo­łecz­no­ścio­wych.


Calum Von Moger - galeria zdjęćźr. zdj. a także oficjalny profil Caluma na Facebook'u.

0 komentarze:

Prześlij komentarz