2017/05/15

Mięśnie kulszowo-goleniowe. Ćwiczenia, przykurcze, uszkodzenia.

Mięśnie kulszowo-goleniowe. Ćwiczenia, przykurcze, uszkodzenia.

Mię­śnie kul­szowo-gole­niowe, co wcho­dzi w ich skład, jak pra­cują, co może je uszko­dzić, albo lepiej, jak zapo­biec powsta­niu kon­tu­zji. Infor­ma­cje wysoce przy­datne szcze­gól­nie Panią, u któ­rych czę­sto każdy dzień tre­nin­gowy to #leg­day, żart. Wpis oczy­wi­ście skie­ro­wany do wszyst­kich osób ćwi­czą­cych nogi.

Na mię­śnie kul­szowo-gole­niowe skła­dają się mię­śnie dwu­głowe ud, mię­sień pół­ścię­gni­stypół­bło­nia­sty. Odpo­wia­dają one przede wszyst­kim za ruch zgi­na­nia nóg w kola­nach, ale nie tylko. Pod­czas wyko­ny­wa­nia naj­po­pu­lar­niej­szego ćwi­cze­nia na nogi, mowa o przy­sia­dzie, mię­śnie te zapo­bie­gają zbyt moc­nemu pochy­la­niu się tuło­wia do przodu.
Mię­śnie kul­szowe-gole­niowe i przy­kur­cze.

Mało kto wie, ale przy­kur­cze w tej czę­ści ciała to jeden z głów­nych powo­dów wystę­po­wa­nia bólów ple­ców. Gór­nym przy­cze­pem mię­śni dwu­gło­wych ud jest mied­nica. Przy­kurcz mię­śnia powo­duje wytrą­ce­nie jej z natu­ral­nej pozy­cji, co z kolei powo­duje złe usta­wie­nie krę­go­słupa, stąd bóle. Przy­czyną przy­kurczy mię­śni kul­szowo-gole­nio­wych może być, cho­ciażby dłu­gie sie­dze­nie w jed­nej pozy­cji.
Ćwi­cze­nia roz­cią­ga­jące mię­śnie kul­szowo-gole­niowe:

Wyko­ny­wa­nie tych ćwi­czeń, jest jed­nym ze spo­so­bów pro­fi­lak­tyki przed kon­tu­zjami w tej czę­ści ciała, zaraz za dobrym dogrza­niem mię­śni przed tre­nin­giem i oczy­wi­ście poprawną tech­niką wyko­ny­wa­nia ćwi­czeń. Warto rów­nież raz na jakiś czas wybrać się do fizjo­te­ra­peuty na niestety bole­sny masaż.

Usz­ko­dze­nia mię­śni kul­szowo-gole­nio­wych.
Tak jak pisa­łem powy­żej, mię­śnie te odgry­wają dużą rolę pod­czas wyko­ny­wa­nia przy­sia­dów i wła­śnie przy tym ćwi­cze­niu najczę­ściej docho­dzi do ich uszko­dzeń. Spo­wo­do­wane może być to dużym cię­ża­rem sztangi i złą tech­niką wyko­ny­wa­nia ćwi­cze­nia lub po pro­stu prze­cią­że­niem mię­śnia. Dodat­kowo przy wszel­kiego rodzaju ugi­na­niu nóg na maszy­nach, sta­ramy się uni­kać szarp­nięć szcze­gól­nie przy tych ostat­nich, naj­cięż­szych powtó­rze­niach. Jakiś czas temu doświad­czy­łem takiego uszko­dze­nia. Jest to bar­dzo bole­sne i kom­pli­kuję nasz plan tre­nin­gowy na nogi, ponie­waż we wszyst­kich ćwi­cze­niach, gdzie pra­cują mię­śnie kul­szowo-gole­niowe musimy zejść z cię­ża­rami do mini­mum. Może nawet będzie potrzeba na jakiś krótki czas zanie­chać tre­ningu tej par­tii mię­śniowej, jeśli ból oka­załby się zbyt duży.

0 komentarze:

Prześlij komentarz