2017/06/29

Trzymaj formę nawet na urlopie!

Trzymaj formę nawet na urlopie!

Roz­po­czął się sezon urlo­powy i choć waka­cje coraz czę­ściej robimy sobie rów­nież poza kalen­da­rzo­wym latem, to jed­nak więk­szość osób na wypo­czy­nek uda się wła­śnie teraz. No i wła­śnie, jak nie zmar­no­wać ostat­nich mie­sięcy cięż­kich ćwi­czeń?
Tre­ning pod­czas urlopu w celu utrzy­ma­nia ciężko wypra­co­wa­nej formy nie jest złym pomy­słem. Trzeba jed­nak pamię­tać, że czas takiej aktyw­no­ści musimy ogra­ni­czyć do mini­mum, bo jed­nak na waka­cje jedziemy odpo­cząć nie tylko od pracy. Kolej­nym waż­nym punk­tem jest ogra­ni­cze­nie sprzę­towe. Jeśli fak­tycz­nie będziemy chcieli zażyć nieco aktyw­no­ści, to praw­do­po­dob­nie będzie to tre­ning z masą wła­snego ciała. Ewen­tu­al­nie będziemy mieć do dys­po­zy­cji jakiś drą­żek, może też porę­cze. Oso­bom bar­dziej ambit­nym pole­cam zabrać ze sobą jakąś gumę tre­ningową lub pasy (TRX). Taki dodat­kowy sprzęt nie zaj­mie dużo miej­sca w tor­bie, a może bar­dzo uroz­ma­icić naszą urlo­pową aktyw­ność.
Przy­kła­dowe ćwi­cze­nia na urlo­pie:

-Przy­siady (bez obciążenia) i przy­siady na jed­nej nodze.
Druga opcja o wiele efek­tyw­niej­sza, ale też cięż­sza do wyko­na­nia. Upro­ścić sobie jed­nak to ćwi­cze­nie możemy w bar­dzo pro­sty spo­sób, mia­no­wi­cie przy­trzy­mu­jąc się ręką znaku, porę­czy czy cze­goś w tym stylu.


-Pod­cią­ga­nie na drążkumuscle up’y
Podciąganie na drążku / Gibraltar
Podciąganie na drążku w La Linea z widokiem na Gibraltar.

Muscle Up / Cadiz

Muscle Up'y w Cadiz.


-Pompki kla­syczne, pompki z wąskim roz­sta­wem dłoni, pompki spi­der­man’a
Pompki / Palma de Mallorca
Pompki z nogami na podwyższeniu w Palma de Mallorca.


-Pompki na porę­czach
Pompki na poręczach / Malaga
Pompki na poręczach (dipsy) w Maladze.
-Ćwi­cze­nia z TRX
Trening z TRX / Gdynia
Ćwiczenia z TRX na klifie w Gdyni.


Przy­kła­dowy tre­ning na urlo­pie:

W celu zaosz­czę­dze­nia cen­nego waka­cyj­nego czasu fajną opcją będzie tre­ning obwo­dowy. 4–5 obwo­dów z czte­rema dowol­nymi ćwi­cze­niami, np.:

Liczba obwo­dów: 5
Prze­rwa: 2 min mię­dzy obwo­dami
Bez przerw mię­dzy ćwi­cze­niami.
Liczba powtó­rzeń: dobie­ramy pod sie­bie, poniż­sze dane dobrane przy­kła­dowo.

-Przy­siady na jed­nej nodze /12 powt. na każdą nogę
-Pompki kla­syczne / 15 powtó­rzeń
-Pro­sto­wa­nie ramion w pod­po­rze / 15 powtó­rzeń
-Bur­pees / 10 powtó­rzeń

Po takim tre­ningu wpom­pu­jemy tro­chę krwi do mię­śni, roz­ru­szamy się i pobu­dzimy cały orga­nizm. Pozwoli nam to cho­ciaż w mniej­szym, bądź więk­szym stop­niu utrzy­mać naszą świetną formę :) A także doda nam ener­gii na resztę dnia, a może na jego zakoń­cze­nie, jeśli tre­ning odbę­dzie się wie­czo­rem?

2017/06/23

Roztrenowanie, czyli 2 tygodnie aktywnego "wypoczynku".

Roztrenowanie, czyli 2 tygodnie aktywnego "wypoczynku"

Roz­tre­no­wa­nie, forma tre­ningu, o któ­rej nie powinno się zapo­mi­nać, bez względu na to, czy jeste­śmy począt­ku­ją­cymi adep­tami tre­ningów siło­wych, czy jeste­śmy już na pozio­mie zaawan­so­wa­nym. Czy mie­li­śmy za sobą dłuż­szą prze­rwę, czy ciśniemy na naj­wyż­szych obro­tach od dłuż­szego czasu?

2017/06/12

2017/06/06

Zagłosuj na EFITEK'a w konkursie!

Zagłosuj na EFITEK'a w konkursie!

Właśnie ruszył konkurs. Potrzebuje waszej pomocy, aby spełnić marzenia i nie tylko, bo zyskacie na tym również Wy, pomożecie?! :) O co chodzi? Już piszę!

A więc sprawa wygląda następująco. Jeśli uda mi się wygrać ten konkurs, będę miał możliwość spełnić swoje marzenie wyjazdu do Los Angeles. Co ważne, nie będzie to wyprawa typowo turystyczna. Mam zamiar odwiedzić tam słynną siłownie Gold's Gym, Muscle Beach i plenerową siłownie na plaży w St.Monica. Do tego będę biegał po wyschniętym kanele rzeki La River. Wszystko to mam zamiar udokumentować w postaci filmików motywacyjnych i  instruktażowych (jak wykonywać ćwiczenia itp.) Do tego będę prowadził pełną relację na Instagramie i Facebooku, a więc będzie się działo.

Podsumowując, jeśli wygram dostaniecie ode mnie super jakościowy kontent w zamian. Dlatego potrzebuję waszej pomocy, w postaci głosów!

Tutaj można oddawać głosy (trzeba mieć konto na Facebook). Głosujemy oczywiście na Artur Nogalski