2017/06/12

Capri, czyli jednodniowy wypad na wyspę w południowych Włoszech.

Capri, czyli jednodniowy wypad na wyspę w południowych Włoszech.


Capri, wyspa w połu­dnio­wych Wło­szech. Spo­koj­nie można się tutaj wybrać na jed­no­dniowy pobyt, przy oka­zji wizyty w Neapolu. Jed­nak, żeby zoba­czyć wszyst­kie topowe atrak­cje tego kurortu, warto zostać tutaj dłu­żej.

Po godzi­nie drogi pro­mem z Neapolu, czyli gło­śnego, ruchli­wego, brud­nego i zanie­dba­nego mia­sta prze­nie­siemy się w miej­sce, gdzie tury­stów jest na­dal dużo, jed­nak kli­mat jest zupeł­nie inny. Kra­ina mle­kiem i mio­dem pły­nąca, do któ­rej zjeż­dżają się gwiazdy z całego świata. W witry­nach restau­ra­cji można zoba­czyć tutaj zdję­cia gwiazd, które je odwie­dziły, m.in. Sylve­ster Sal­lone, czy Bey­once. Bar­dzo dużo zie­leni, świetne widoki i czy­stość, która nie jest niczym nie­zwy­kłym, jed­nak po wizy­cie w Neapolu rzuca się w oczy.

Co zoba­czyć w Capri z per­spek­tywy jed­no­dnio­wej wyprawy?
Zaraz po przy­pły­nię­ciu na Capri warto wsiąść w miej­ski mini auto­bus (który kur­suje co kilka minut) i udać się na zachód do mia­steczka Anca­pri. Już sam droga w to miej­sce jest iście nie­sa­mo­wita. Kręte i wąskie drogi, prze­pa­ście i auto­bus, w któ­rym kie­rowca nic sobie z tego nie robi, pędząc na łeb na szyję.

Obo­wiąz­ko­wym miej­scem do odwie­dze­nia w Anca­pri jest Villa San Michele. Poło­żona 327 m n.p.m, zachwyca ogro­dami, zie­le­nią i wido­kami (zdjęcie główne). W cen­trum mia­steczka znaj­duje się wyciąg krze­seł­kowy, który prze­trans­por­tuje nas na Monte Solaro, naj­wyż­szy punkt wido­kowy na całej wyspie.
Mia­steczko Capri to nato­miast tro­chę inna bajka. Wąskie uliczki, restau­ra­cje i dro­gie sklepy, czyli wypo­czy­nek w nieco innym kli­ma­cie. Główną atrak­cją, lecz wyma­ga­jącą też poświe­ce­nia wię­cej czasu jest „wycieczka” łódką do Grotta Azzurra. Groty w skale na zacho­dzie wyspy, w któ­rej oso­bi­ście nie byłem, więc na ten tema­cie się wię­cej nie wypo­wiem:)

CAPRI

Capri

Capri

Capri

Port Capri

Capri

taxi Capri

pogotowie Capri

Z racji tego ze na całej wyspie drogi są bardzo wąskie, włosi z powodzeniem się do tego dostosowali.


ANCAPRI

Monte Solaro

Monte Solaro, wyciąg

Monte Solaro

Monte Solaro

Monte Solaro


Więcej relacji zdjęciowych z takich miejsc, jak np. Gibraltar, Barcelona czy Malloraca, znajdzie pod tagiem INNE lub w zakładce "Travel/Books/Movies/Fashion"

0 komentarze:

Prześlij komentarz