2017/06/23

Roztrenowanie, czyli 2 tygodnie aktywnego "wypoczynku".

Roztrenowanie, czyli 2 tygodnie aktywnego "wypoczynku"

Roz­tre­no­wa­nie, forma tre­ningu, o któ­rej nie powinno się zapo­mi­nać, bez względu na to, czy jeste­śmy począt­ku­ją­cymi adep­tami tre­ningów siło­wych, czy jeste­śmy już na pozio­mie zaawan­so­wa­nym. Czy mie­li­śmy za sobą dłuż­szą prze­rwę, czy ciśniemy na naj­wyż­szych obro­tach od dłuż­szego czasu?

Czym w ogóle jest roz­tre­no­wa­nie?

Jest to tre­ning wyko­ny­wany w niskiej inten­syw­no­ści. Pod­czas tego rodzaju wysiłku fizycz­nego uży­wamy małych cię­ża­rów, możemy pozwo­lić sobie też na nieco dłuż­sze prze­rwy, choć oczy­wi­ście wszystko w gra­ni­cach zdro­wego roz­sądku. Ćwi­cze­nia wyko­nu­jemy nieco wol­niej, bar­dziej kon­cen­tru­jemy się na odpo­wied­nim i spo­koj­nym ruchu.

Kiedy zasto­so­wać okres roz­tre­no­wa­nia?

Po pierw­sze, naj­le­piej w chwili, gdy zaczy­namy swoją przy­godę z tre­ningiem siło­wym, aby przy­zwy­czaić mię­śnie do innego typu wysiłku niż dotych­czas.
Po dru­gie, po dłuż­szych prze­rwach od siłowni, po kon­tu­zjach. Rów­nież w celu przy­zwy­cza­je­nia do więk­szych obcią­żeń.
Po trze­cie, gdy od dawana, bez żad­nych przerw ćwi­czymy regu­lar­nie na wyso­kim poziomi inten­syw­no­ści. Ciało po jakimś cza­sie, będzie po pro­stu zmę­czone.


Roz­tre­no­wa­nie w moim przy­padku.

Wła­śnie jestem po dwu­ty­go­dnio­wym roz­tre­no­wa­niu. Ostat­nie trzy mie­siące, ćwi­czy­łem ciężko z dużymi cię­ża­rami, co w końcu dopro­wa­dziło, do zmę­cze­nia mate­riału. Wyniki siłowe sta­nęły w miej­scu, a forma razem z nimi. Dodat­kowo od dłuż­szego czasu bez przerw bra­łem jabł­czan kre­atyny i odżywkę biał­kowo-węglo­wo­da­nową. To dru­gie jest raczej uzu­peł­nie­niem diety, nato­miast do kre­atyny nasze ciało się przy­zwy­czaja, więc też warto robić sobie od niej prze­rwy. I to wła­śnie okres roz­tre­no­wa­nia jest faj­nym cza­sem, aby takie dzia­ła­nia poczy­nić

Nieu­nik­niony w okre­sie roz­tre­no­wa­nia jest lekki spa­dek formy. Nie ma co się mar­twić, po powro­cie na wyso­kie obroty, forma szybko wróci, a nawet zacznie iść ponad poziom sprzed roz­tre­no­wa­nia. I to jest wła­śnie jeden z głów­nych celów tej formy tre­ningowej.

Pod­su­mo­wu­jąc, roz­tre­no­wa­nie u osób ćwi­czą­cych regu­lar­nie jest cza­sem łado­wa­nia aku­mu­la­to­rów zebra­nia siły do jesz­cze cięż­szego wysiłku. Dla­tego wła­śnie nie wolno o nim zapo­mi­nać!


2 komentarze:

  1. Dzięki za przypomnienie. Niedługo planuję powrót do ćwiczeń siłowych, dobrze byłoby nie nabawić się kontuzji.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Dokładnie:) Lepiej zapobiegać, niż później leczyć :)

      Usuń