2017/07/24

Dmitry Klokov - galeria zdjęć

Dmitry Klokov - galeria zdjęć

Dmi­try Klo­kov – rosyj­ski sztan­gi­sta, zdo­bywca medali w dwu­boju na wszyst­kich naj­waż­niej­szych impre­zach. W 2015 roku zakoń­czył karierę w spo­rcie zawo­do­wym, od tego czasu pro­wa­dzi semi­na­ria z podno­sze­nia cię­ża­rów na całym świe­cie.Sre­bro na Igrzy­skach Olim­pij­skich, Pekin 2008. Złoty medal na Mistrzo­stwach Świata w 2005 roku, dwa brą­zowe w kolej­nych latach (2006–07) i dwa srebrne medale w 2010 i 2011 roku. Do tego jesz­cze sre­bro na Mistrzo­stwach Europy w 2010 roku. Tak wygląda doro­bek Klo­kova w dwu­boju na naj­waż­niej­szych impre­zach. Od zakoń­cze­nia kariery, przez ostat­nie 3,5 roku prze­pro­wa­dził ponad 250 semi­na­riów w bli­sko 50 kra­jach, głów­nie w Rosji, USA, Austra­lii, także w Pol­sce. Z hal olim­pij­skich prze­niósł się do boxów cross­fi­to­wych, gdzie uczy tech­nicz­nego obcho­dze­nia się ze sztangą.

Dmitry Klokov - galeria zdjęć
Źródło zdjęć, a także oficjalny profil D.Klokov'a na Facebook'u

0 komentarze:

Prześlij komentarz