2017/07/10

Prostowanie ramion z TRX

Prostowanie ramion z TRX

Pro­sto­wa­nie ramion z TRX, czyli wyci­ska­nie fran­cu­skie w wer­sji z pasami tre­ningowymi. Tre­ning tri­cep­sów, czyli bra­ku­jący ele­ment ćwi­czeń z TRX, które dotych­czas pre­zen­to­wa­łem.

Pro­sto­wa­nie ramion z TRX, z ang. TRX Tri­ceps Press, to ćwi­cze­nie anga­żu­jące do pracy wła­śnie tri­cepsy. Jest to kolejna wer­sja wyci­ska­nia fran­cu­skiego, tym razem w postaci tre­ningu domo­wego, bądź wyko­ny­wa­nego na świe­żym powie­trzu.

Inne ćwiczenie z TRX znajdziesz TUTAJ.

Tak jak napi­sa­łem, jest to ćwi­cze­nie na tri­cepsy, naj­bar­dziej zaan­ga­żo­wana w prace jest głowa boczna. Można powiedzieć, że jest to ćwi­cze­nie izo­lo­wane, mimo dość moc­nej pracy rów­nież mię­śnia pro­mie­niowo-ramien­nego.


Spo­sób wyko­na­nia:

Zaczy­namy od odpo­wied­niej postawy. Pochy­lamy tułów, jed­no­cze­śnie lekko ugi­na­jąc kolana. Pozwoli nam to utrzy­mać wypro­sto­wane plecy w odcinku krzy­żo­wym. Następ­nie chwy­tamy rączki pasów tre­ningowych, uży­wa­jąc natu­ral­nego chwytu (nachwyt), lub chwytu młot­ko­wego, acz­kol­wiek ta druga wer­sja jest mniej wygodna w przy­padku tego przy­rządu. W tym momen­cie nasza pozy­cja star­towa powinna wyglą­dać jak na poniż­szym zdję­ciu (duże zdję­cie).

Teraz dopiero możemy zacząć wyko­ny­wać ćwi­cze­nie. Powol­nym ruchem, zaczy­namy ugi­nać ramiona pil­nu­jąc, aby łok­cie nie roz­cho­dziły się na boki. Cały tułów w tym cza­sie obniży swoją pozy­cję, ale co ważne, plecy, barki i kolana pozo­stają sztywne i spięte. Cały ruch zacho­dzi tylko i wyłącz­nie w sta­wie łok­cio­wym. W chwili, gdy dło­nie znajdą się zaraz za głową, możemy zacząć wyko­ny­wać ruch pro­sto­wa­nia ramion, tzw. ruch kon­cen­tryczny. Łok­cie blo­ku­jemy zaraz przed mak­sy­mal­nym wypro­sto­wa­niem ramion, po czym możemy wyko­nać powtó­rze­nie ponow­nie.


Prostowanie ramion z TRX0 komentarze:

Prześlij komentarz