2017/07/18

Zwycięstwo w konkursie Profil Aktywny! Mamy to!

Zwycięstwo w konkursie Profil Aktywny! Mamy to!

„Artur od dawna marzy o tre­ningach siło­wych w Los Ange­les. Chciałby odwie­dzić kul­tową siłow­nię Gold’s Gym w Venice, gdzie tre­no­wał m.in. Arnold Schwa­rze­neg­ger, znaj­du­jącą się przy Bul­wa­rze Ocean Front-Walk siłow­nie Muscle Beach oraz street wor­kout’ową siłow­nię na plaży w St. Monica.
Do tego tre­ning bie­gowy po wybe­to­no­wa­nym kanale rzeki La River. Chce prze­pro­wa­dzić cykl tre­nin­gów i udo­ku­men­to­wać to nagra­niami video w postaci fil­mi­ków moty­wa­cyj­nych i instruk­ta­żo­wych. „Tak wyglą­dało moje zgło­sze­nie do kon­kursu orga­ni­zo­wa­nego przez Pro­fi­lAk­tywny, w kate­go­rii „fit­ness i siłow­nia”. Po dwu­ty­go­dnio­wym gło­so­wa­niu i całych godzi­nach spę­dzo­nych przed kom­pu­te­rem, dzięki Wam, czy­tel­ni­kom i całej rze­szy moich nie­oce­nio­nych zna­jo­mych mamy to! Zwy­cię­stwo stało się fak­tem!Co w związku z tym? Już w nie­da­le­kiej przy­szło­ści, dzięki orga­ni­za­to­rowi kon­kursu i głów­nemu spon­so­rowi, marce Mar­tes Sport, będę reali­zo­wał powyż­sze zgło­sze­nie. Odwie­dzę Los Ange­les i odbędę serie tre­nin­gów w róż­nych cie­ka­wych miej­sca, tych opi­sa­nych powy­żej, ale nie tylko, lecz to niech pozo­sta­nie nie­spo­dzianką. Wszystko to zosta­nie udo­ku­men­to­wane zdję­ciami i nagra­niami video. Dodat­kowo w głów­nej mie­rze na moim Insta­gra­mie będę rela­cjo­no­wał cały wyjazd, a także same przy­go­to­wa­nia do niego. Na blogu już w naj­bliż­szych dniach pojawi się plan tre­ningowy, jakim będę tre­no­wał do samego wyjazdu. 5-dniowy Split – będzie ogień! #niezastanawiajsietrenuj!


Z tego miejsca chciałbym pogratulować także zwycięzcom innych kategorii, dobra robota!
(Busem przez Świat, Apetyt na Trening, Napędzany Kebabem i Triofus)


Na koniec jesz­cze tylko zapra­szam do obej­rze­nia poniż­szego fil­miku – promo efi­tek by Artur Nogal­ski. Przed­smak tego, co zamie­rzamy zre­ali­zo­wać w Cali­for­nii.
Co wybie­rasz? Tre­ning czy leni­stwo?2 komentarze: