2017/08/07

Neapol, baza noclegowa wśród rewelacyjnych okolic.

Neapol, baza noclegowa wśród rewelacyjnych okolic.

Neapol jako miej­sce doce­lowe na urlo­pie, czy baza noc­le­gowa dla miejsc nieco odda­lo­nych od mia­sta. Zde­cy­do­wa­nie to dru­gie, sam Neapol mimo swo­jego nie­po­wta­rzal­nego kli­matu, roz­cza­ro­wuje. Na szczę­ście poło­żony jest w świet­nej oko­licy, dla­tego wła­śnie warto tutaj wpaść na kilka dni.

Neapol to przede wszyst­kim mia­sto bar­dzo znisz­czone, sypią­cych się budyn­ków jest tutaj w bród. I chodź przy wielu domach i uli­cach widać rusz­to­wa­nia i trwa­jące remonty, to jed­nak wra­że­nie można odnieść takie, że na tych wszyst­kich budo­wach nic się nie dzieje. Robot­ni­ków spo­tkać można tylko w nie­któ­rych miej­scach.

Kolej­nym minu­sem jest czystość na ulicach. Wia­domo, że w dużych mia­stach na całym świe­cie pro­blem ten w mniej­szym, bądź więk­szym stop­niu wystę­puje. W Neapolu zde­cy­do­wa­nie jest to ten więk­szy sto­pień, acz­kol­wiek szczu­rów na uli­cach nie widać, więc dla mnie nie było to jakość spe­cjalne męczące.
Mia­sto ma jesz­cze jeden minus, mowa o imi­gran­tach. Przed wyjaz­dem czy­ta­łem, żeby uwa­żać na zło­dziei i fak­tycz­nie są w Neapolu miej­sca, gdzie warto być czuj­nym nieco bar­dziej. Sam nawet mia­łem oka­zje się o tym prze­ko­nać, gdy ktoś pró­bo­wał się dobrać do ple­caka mojej dziew­czyny! Jeśli cho­dzi o bez­pie­czeń­stwo, to jest w porządku, tutaj raczej nie ma czym się przej­mo­wać, ewen­tu­al­nie pro­fi­lak­tycz­nie uni­kał­bym wie­czor­nych spa­ce­rów, w nie­któ­rych miej­scach, ale to jak wszę­dzie na świe­cie.
Mimo wszystko, mimo tych minu­sów, Neapol ma swój nie­po­wta­rzalny kli­mat, ruch na głów­nych uli­cach, hałas, czuć ten kli­mat dużego śród­ziem­no­mor­skiego mia­sta. Nie­stety miejsc do zwie­dza­nia nie ma tutaj za wiele, spo­koj­nie można obro­bić się w jeden dzień. Nato­miast resztę dni pole­cam spę­dzić poza mia­stem, czyli dokład­nie jak w tytule, potrak­to­wać Neapol jako bazę noc­le­gową wśród rewe­la­cyj­nych oko­lic. Po pierw­sze cie­kawe atrak­cje tury­styczne są cał­kiem nie­da­leko, a po dru­gie są naprawdę nie­źle sko­mu­ni­ko­wane dzięki stat­kom, pocią­gom i auto­bu­som.

Cie­ka­wych atrak­cji zlo­ka­li­zo­wa­nych w pobliżu Neapolu, jest sporo, a każde z nich są ide­alne na wycieczkę jed­no­dniową. M.in. mowa o Wezu­wiu­szu, Pom­pejeHera­klum, szlak do Posi­tano, Sor­rento, wyspa Capri i wyspa Ischia. W związku z tym, że mój pobyt w Neapolu był sto­sun­kowo krótki, dla­tego udało mi się tylko przejść szlak Sen­tiero degli Dei do Posi­tano, w dro­dze powrot­nej odwie­dzić Sor­rento i następ­nego dnia popły­nąć na wyspę Carpi. Oczy­wi­ście zachę­cam spraw­dzić rela­cje z tych miej­sce, są naprawdę świetne.

Wra­ca­jąc jesz­cze do Neapolu, jako że jest to sto­lica wło­skiej pizzy, to warto nadmie­nić, że jest ona tutaj bar­dzo tania. Pizza mar­ga­rita lub mari­nara (naj­prost­sze i zara­zem najbar­dziej „wło­skie”) kosz­tują tutaj zale­d­wie 3 euro. W trak­cie pobytu warto odwie­dzić Piz­ze­rie Di Mat­teo, za cza­sów swo­jej pre­zy­den­tury odwie­dził ją sam Bill Clin­ton, warto też przy­go­to­wać się na duże kolejki. Spo­koj­nie, pizza i inne sma­ko­łyki, które tam ser­wują, warte są poświę­ca­nia kilku minut w kolejce.
Star­czy tego pisa­nia, poni­żej kilka zdjęć z naj­cie­kaw­szych miejsc w mie­ście.

Castel Stant'Elmo

Castel Stant'Elmo

Castel Stant'Elmo

Trzy powyższe zdjęcia, jak i zdjęcie główne to widoki z Castel Stant'Elmo


pizza

Regionalny przysmak - pizza!


Piazza del Plebiscito

Piazza del Plebiscito

Piazza del Plebiscito


Castel dell'Ovo

Castel dell'Ovo


Castel Nuovo

Castel Nuovo

Castel Nuovo 


Neapol

Neapol

Neapol

Metro Neapol

Na koniec kilka kadrów z miejskich ulic i kosmiczne Metro.

0 komentarze:

Prześlij komentarz