2017/09/18

Gold's Gym - Venice CA.

Gold's Gym - Venice CA.

Gold’s Gym Venice w Los Ange­les, naj­po­pu­lar­niej­sza siłow­nia na świe­cie. Miej­sce z długą histo­rią, kul­towe i nie­zwy­kle kli­matyczne. Mekka kul­tu­ry­styki i tre­ningu siło­wego.

Gdy na początku 2014 roku zało­ży­łem ten blog, jeden z pierw­szych wpi­sów, jaki się tu poja­wił, mówił wła­śnie o Gold’s Gym. Pisa­łem wtedy, że moim marze­niem jest podróż do Sta­nów, a przy oka­zji, miej­scem obo­wiąz­ko­wym do odwie­dze­nia jest wła­śnie tytu­łowy Gold.

M.in. dzięki Waszym głosom w konkursie, zale­d­wie tydzień temu, udało mi się speł­nić to spor­towe marze­nie. Tre­ning w Gold’s Gym Venice stał się fak­tem! Było ciężko, było gorąco, było warto! Mega emo­cje, świetny kli­mat i cóż mogę wię­cej powie­dzieć... Jesz­cze raz każ­demu pole­cam odwie­dzić to miej­sce, szcze­gól­nie „jeśli bycie fit to też Twój life­style”.

Gold's Gym - Venice CA.


Historia Gold's Gym

Pierw­sza siłow­nia Gold’s Gym zastała otwarta w 1965 roku w Venice CA przez Joe Gold’a. Szybko stała się popu­larna za sprawą Arnolda Schwa­rze­neg­gera (Mr Olym­pia 1970-1975), który tre­no­wał tutaj w latach ówcze­snych. W 1977 roku Gold’s Gym stał się pla­nem fil­mo­wym dla pro­duk­cji Pum­ping Iron, co przy­nio­sło mu popu­lar­ność na cały świat. Z cza­sem został nazwany Mekką Kul­tu­ry­styki „The Mecca of Body­bu­il­ding”. W 1981 rok nowy wła­ści­ciel prze­niósł siłow­nie do więk­szego budynku, gdzie funk­cjo­nuje do dziś. Z cza­sem Gold w Venice stał się miej­scem kul­to­wym, do tego stop­nia, że został wpi­sa­nych na listę 100 naj­waż­niej­szych miejsc spor­to­wych. Aktu­al­nie Gold’s Gym to naj­więk­sza na świe­cie sieć siłowni z ponad 700 punk­tami w 20 kra­jach.  

Gold's Gym - Venice CA.


Gold's Gym "na żywo"

Gold’s Gym to siłow­nia, w któ­rej czuć histo­rie tego miej­sca. Na ścia­nach znaj­dziemy całą masę pla­ka­tów daw­nych i obec­nych kul­tu­ry­stów, Mr Olym­piaMs. Olym­pia. Prócz zdjęć wiszą także, koszulki gwiazd fut­bolu ame­ry­kań­skiego, a zaraz przy recep­cji – skó­rzana kurtka, którą nosił Schwa­rze­neg­ger w fil­mie Ter­mi­na­tor. Gold’s Gym w Venice to potężna siłow­nia obej­mu­jąca trzy duże sale pełne sprzętu, maszyn, sztang itp. Dodat­kowo z tyłu klubu na świe­żym powie­trzu mamy do dys­po­zy­cji sprzęt do tre­ningu cross­fit. Na recep­cji dowie­dzie­li­śmy się, że Arnold na­dal dość regu­lar­nie tutaj tre­nuje, nie­stety nam nie udało się go spo­tkać.

Jeśli kie­dyś posta­no­wisz odwie­dzić to miej­sce, wiedz, że jeśli chcesz tylko ogląd­nąć siłow­nie, nie musisz pła­cić za wstęp. Jed­no­ra­zowy tre­ning nato­miast kosz­tuje 25 $. Nie wiem, ile kosz­tuje mie­sięczny kar­net, ale jeśli miesz­kasz w Los Ange­les i chcesz się zapi­sać, to pew­nie zapła­cisz coś w gra­ni­cach 30–40 $.

Gold's Gym - Venice CA.

Gold's Gym - Venice CA.

Gold's Gym - Venice1 komentarz:

  1. Czy dobrze widzę, że tam mają takie lampy sufitowe - https://www.lampy-ogrodowe.pl/produkty/kategorie/lampy-sufitowe ? To naprawdę sprawdza się na takiej powierzchni?

    OdpowiedzUsuń