2017/10/30

San Francisco najlepszym miastem w Kalifornii?

San Francisco najlepszym miastem w Kalifornii?


Czy San Fran­ci­sco jest naj­lep­szym w ogól­nym tego słowa zna­cze­niu, mia­stem w Kali­for­nii? Odpo­wie­dzi są podzie­lone. Jeśli spo­tkasz kie­dyś kogoś, kto był w USA i odwie­dził tam San Fran­ci­sco i Los Ange­les, to pew­nie usły­szysz też opi­nię, które z tych miast jest lep­sze. Sły­sza­łem wiele takich ocen i jedyne co się dowie­dzia­łem to, że zda­nia są podzie­lone.

2017/10/25

4 ćwiczenia, do których trzeba mieć ograniczone zaufanie.

4 ćwiczenia, do których trzeba mieć ograniczone zaufanie.

Rwa­nia czy podrzuty to ćwi­cze­nia bar­dzo dyna­miczne. Im szyb­ciej musimy wyko­nać dany ruch, tym więk­sze praw­do­po­do­bień­stwo, że coś może pójść nie tak. Nato­miast ćwi­cze­nia typowo kul­tu­ry­styczne, opie­rają się na wol­nym i dokład­nym ruchu, jed­nak warto, co do nie­któ­rych mieć ogra­ni­czone zaufa­nie.

2017/10/04