2017/10/27

Nowy film na YouTube. USA TRIP 2017!

Nowy film na YouTube. USA TRIP 2017!

Minęły nie­spełna dwa mie­siące od mojego pobytu w USA. Do tej pory na blogu poja­wił się tylko jeden post rela­cjo­nu­jący ten wyjazd, a dokład­nie tylko jego jedna mała część. Nie­ba­wem wpi­sów pojawi się wię­cej, a tym­cza­sem zapra­szam do obej­rze­nia filmu z całej podróży.

O mojej wypra­wie do USA na blogu wspo­mi­na­łem już kil­ku­krot­nie i jesz­cze nie raz będę tutaj o niej pisał. Myślę, że nie ma co się dzi­wić, była to wyprawa dla mnie szcze­gólna. Po pierw­sze speł­ni­łem swoje naj­więk­sze podróż­ni­cze marze­nie i przy oka­zji jesz­cze kilka innych, a po dru­gie wyjazd ten nie odbyłby się, gdyby ta strona nie ist­niała. Super!

Tak jak pisa­łem wcze­śniej, do tej pory na stro­nie poja­wił się tylko jeden wpi­s/re­la­cja. Jeśli jesz­cze go nie czy­ta­łeś, a inte­re­suje Cię histo­ria naj­po­pu­lar­niej­szej siłowni na świe­cie, to zapra­szam tutaj, Gold’s Gym – Venice CA.Rela­cje z takich miejsc, jak Los Ange­les, San Fran­ci­sco czy Las Vegas stop­niową będą się tutaj poja­wiać w przy­szło­ści, a już dziś zapra­szam na YouTube. Wła­śnie poja­wił się tam film, pod­su­mo­wu­jący cały wyjazd!


USA TRIP 2017 - California, Nevada, Arizona (na moment zahaczyliśmy też do Utha).

Zapraszam również do obejrzenia mojego filmu treningowego z Los Angeles!


Remember to Dream BIG!


0 komentarze:

Prześlij komentarz