2017/10/30

San Francisco najlepszym miastem w Kalifornii?

San Francisco najlepszym miastem w Kalifornii?


Czy San Fran­ci­sco jest naj­lep­szym w ogól­nym tego słowa zna­cze­niu, mia­stem w Kali­for­nii? Odpo­wie­dzi są podzie­lone. Jeśli spo­tkasz kie­dyś kogoś, kto był w USA i odwie­dził tam San Fran­ci­sco i Los Ange­les, to pew­nie usły­szysz też opi­nię, które z tych miast jest lep­sze. Sły­sza­łem wiele takich ocen i jedyne co się dowie­dzia­łem to, że zda­nia są podzie­lone.

W dzi­siej­szym wpi­sie poznasz moje indy­wi­du­alne zda­nie. Podam też kilka naj­waż­niej­szych róż­nic mię­dzy tymi mia­stami, na pod­sta­wie któ­rych sam zde­cy­du­jesz, czy bar­dziej chciał­byś zoba­czyć San Fran­ci­sco, a może jed­nak LA. No i zapra­szam też na koniec wpisu, gdzie czeka krótka rela­cja zdję­ciowa mia­sta hip­pi­sów.

Naj­waż­niej­sze róż­nice dzie­lące San Fran­ci­sco i Los Ange­les

1. Powierzch­nia miast.
Róż­nica w powierzchni tych dwóch miast jest zna­cząca, co bez­po­śred­nio prze­kłada się na kom­fort ich zwie­dza­nia. San Fran­ci­sco z powo­dze­niem możemy zwie­dzać pie­szo, tak też naj­wię­cej zoba­czymy. Ewen­tu­al­nie w razie potrzeby sko­rzy­stamy z tram­waju czy metra, ale raczej będą to poje­dyn­cze przy­padki. Los Ange­les nato­miast jest wiel­kie, a główne atrak­cje tak mocno poroz­rzu­cane po mie­ście, że oso­bi­ście nie wyobra­żam sobie zwie­dza­nia tego miej­sca, nie mając do dys­po­zy­cji auta. Oczy­wi­ście można, ale zmar­nu­jemy wtedy dużo czasu.
2. Kli­mat / pogoda
San Fran­ci­sco jest mia­stem, do któ­rego naj­le­piej jest się wybrać mię­dzy kwiet­niem, a paździer­ni­kiem. W pozo­stałe mie­siące jest tam dość zimno. Dodat­kowo będąc w San Fran­ci­sco (koniec sierp­nia), zauwa­ży­łem, że mimo że tra­fi­li­śmy na bar­dzo gorące dni, to poranki i wie­czory są tam nie­zwy­kle chłodne. W LA dla odmiany panuje kli­mat „sub­tro­pi­kalny typu śród­ziem­no­mor­skiego”, więc jeśli lubisz upały, albo masz ochotę wybrać się tutaj w zimę, to raczej nie musisz oba­wiać się pogodą.
3. Ilość atrak­cji tury­stycz­nych
W San Fran­ci­sco na pewno jest ich mniej niż w Los Ange­les. W zależ­no­ści od osoby, ilo­ści czasu, posia­da­nia samo­chodu itp. mogą to być plusy, ale też minusy tych miejsc.
4. Atmos­fera, róż­no­rod­ność miejsc.
San Fran­ci­sco raczej nie sły­nie z róż­no­rod­no­ści, ale na pewno poczu­jemy tutaj taki wiel­ko­miej­ski kli­mat. Tłumy ludzi na uli­cach, budynki, wie­żowce, taka tro­chę cia­snota, czyli typowe duże mia­sto. W LA tego nie ma, przy­naj­mniej ja nie odczu­łem. W zamian dosta­jemy róż­no­rod­ność. Wszyst­kie dziel­nice się od sie­bie róż­nią, i to jest fajne.Jeśli cho­dzi o mnie, ja swoje wyobra­że­nia o USA wynio­słem z fil­mów i popu­lar­niej serii gier GTA. Co jak co, moja wizja w stu pro­cen­tach spraw­dziła się z tym, co zoba­czy­łem w Los Ange­les. I to wła­śnie LA dla mnie jest tym naj­lep­szym mia­stem w Kali­for­nii. Niem­niej jed­nak San Fran­ci­sco na­dal pozo­staje super miej­scem, ze świet­nymi wido­kami, na które zapra­szam poni­żej.
San Fran­ci­sco rela­cja zdję­ciowa!

San Francisco autostrada

Autostrada przed wjazdem na Bay Bridge w kierunku San Francisco


San Francisco Downtown

San Francisco Downtown

Downtown

San Francisco Downtown

Słynne tramwaje


Muzemu Cable Car

Muzeum Cable Car


San Francisco

Transamerica Phyramid

W tle Transamerica Phyramid


Chinatown

Największe Chinatown w USA


Washington Square

Washington Square


San Francisco

San Francisco

Widok na San Francisco z okolicy Coit Tower (w oddali z prawej strony Golden Gate)


San Francisco

Więzienie Alcatraz


Coit Tower

Coit Tower


Bay Bridge

Bay Bridge


Golden Gate

Golden Gate wieczorną porą0 komentarze:

Prześlij komentarz