2017/11/14

Angelica Teixeira - galeria zdjęć

Angelica Teixeira - galeria zdjęć

Ange­lica Teixe­ira, bra­zy­lijka, która przez ostat­nie lata małymi kor­kami zbli­żała się do swo­ich celów. Rok 2017 był prze­ło­mowy w jej karie­rze, pod­biła tego­roczne sceny bikini fit­ness.

Sze­reg zwy­cięstw w zawo­dach fede­ra­cji NPC od 2013 do 2014 roku z każ­dym dniem przy­bli­żał Teixe­ire do zdo­by­cia karty Pro IFBB. Osta­tecz­nie dopiero w 2015 po wywal­cze­niu 3. miej­sca na Arnold Clas­sic Bra­zil i wygra­niu dwóch waż­nych imprez NPC, dostała moż­li­wość przej­ścia na zawo­dow­stwo. Jesz­cze tego samego roku sta­nęła w szranki z naj­lep­szymi zawod­nicz­kami bikini na świe­cie pod­czas Olym­pia Weekend. Wów­czas zajęła odle­głe 16. miej­sce, zwy­cię­żyła jej idolka Ash­ley Kal­twas­ser.


Galerie zdjęć innych sportowców znajdziesz TUTAJ.

Słaba pozy­cja w pierw­szych waż­nych zawo­dach Pro IFBB naj­wy­raź­niej tylko ją wzmoc­niła. W 2016 roku, w tej samej impre­zie wywal­czyła drugą pozy­cję. Prze­ło­mowy był jed­nak rok 2017, w któ­rym to pod­biła świa­towe sceny bikini fit­ness, złoto na Arnold Clas­sic USA, złota na Arnold Clas­sic Austra­lia i wresz­cie tytuł Olym­pia Bikini Cham­pion!


Co przy­nie­sie rok 2018? Zapewne kolejne złota w naj­waż­niej­szych impre­zach. Tym­cza­sem zapra­szam do gale­rii zdjęć.
Ange­lica Teixe­ira – gale­ria zdjęć


Źr. zdjęć i oficjalny profil Teixeiry na Facebook'u.


0 komentarze:

Prześlij komentarz