2017/11/18

Muscle Beach - Venice i St. Monica, co mają wspólnego?

Muscle Beach

Muscle Beach Venice to naj­po­pu­lar­niej­sza na świe­cie siłow­nia zlo­ka­li­zo­wana pod gołym nie­bem. Miej­sce rów­nie kul­towe co słynny Gold’s Gym, ale tak naprawdę wszystko zaczęło się w Santa Monica zaraz obok zna­nego molo.

Na początku ist­nie­nia mojego bloga zro­bi­łem krótką serię wpi­sów opi­su­ją­cych w kilku zda­niach kul­towe ame­ry­kań­skie siłow­nie. Miej­sca, które powi­nie­neś odwie­dzić, „jeśli bycie fit, to rów­nież Twój life­style”. I gdy tylko przyjechałem do Los Ange­les, to wła­śnie Muscle Beach Venice było pierw­szym miej­scem, które odwie­dzi­łem. Po dwóch dniach wró­ci­łem w to miej­sce ponownie speł­nić jedno ze swo­ich marzeń, oczy­wi­ście mowa o tre­ningu :)

Sprawdź też historię i moje odczucia, po treningu w Gold’s Gym.

Histo­ria Muscle Beach

Muscle Beach zostało otwarte w 1934 roku i począt­kowo mie­ściło się zaraz przy molo w Santa Monica. Odby­wały się tam róż­nego rodzaju pokazy gim­na­styczne i akro­ba­tyczne. To tutaj zaczęło się wiel­kie „boom” na fit­ness XX wieku, które roz­prze­strze­niło się na cały świat. Mia­sto Santa Monica z powodów politycznych w 1959 roku posta­no­wiło zamknąć pla­cówkę. Do użytku publicz­nego oddano ją ponow­nie w 1989 roku w for­mie wszel­kiego rodzaju drąż­ków i porę­czy zlo­ka­li­zo­wa­nych bez­po­śred­nio na plaży. W takiej postaci funkcjonuje ona w tym samym miejscu do dziś.

Muscle Beach Santa Monica


W 1952 roku w Venice także otwarto siłownie pod gołym niebem - Venice Beach Weight Pen, które począt­kowo było mało znane. Placówka uwagę kul­tu­ry­stów przy­cią­gnęła, dopiero gdy zamknięto Muscle Beach w Santa Monica. W 1987 roku mia­sto Los Ange­les zmie­niło nazwę z Weight Pen na Muscle Beach Venice, odda­jąc tym samym cześć ory­gi­nal­nej siłowni z Santa Monica. W 1990 roku siłow­nia została prze­bu­do­wana, dodano rów­nież try­buny, a z nimi powstała mała siłow­nia na plaży z kil­koma drąż­kami, porę­czami czy kół­kami gim­na­stycz­nymi.

Muscle Beach Venice po latach zostało uznane za miej­sce kul­towe w świe­cie spor­tów siło­wych i syl­wet­ko­wych. Przed laty tre­no­wali tam Arnold Schwa­rze­neg­ger, Franco Columbu czy Larry Scott.

Muscle Beach Venice


Muscle Beach „na żywo”

Bezwąt­pie­nia Muscle Beach Venice jest miej­scem wyjąt­ko­wym, nie­stety strasz­nie zanie­dba­nym. Mam na myśli sprzęt, jaki tam zasta­niemy. Maszyny są por­dze­wiałe, trzesz­czą, a nie­które ele­menty gąbki obi­tej skórą, mocno znisz­czone. Może to dzi­wić, ponie­waż wstęp na siłow­nie kosz­tuję 10$, a więc jakiś budżet jest. Mimo to chęt­nych do tre­ningu nie bra­kuję i nie ma co się dzi­wić, za Muscle Beach stoją lata wspa­nia­łej histo­rii. Jak to mówił Arnold Schwa­rze­neg­ger, „nie ma nic lep­szego, jak tre­ning w pro­mie­niach słońca, po któ­rym można przejść się plażą i wsko­czyć do oce­anu”. I fak­tycz­nie tak jest, choć w trak­cie mojej wizyty pro­mie­nie słońca mocno prze­kra­czały 30 stopni C.

Muscle Beach w Santa Monica to miej­sce nieco inne. Tak jak pisa­łem wcze­śniej, jest to zbiór prze­róż­nych drąż­ków, porę­czy i kół gim­na­stycz­nych. Wszystko znaj­duje się na plaży i jest dar­mowe. Tre­nuje tam masa ludzi, od typo­wych ama­to­rów po osoby wyko­nu­jące tam akro­ba­tyczne czy gim­na­styczne cuda. No i ten widok na słynne molo z par­kiem roz­rywki, nie­za­po­mniane chwile.

Muscle Beach Venice

Muscle Beach Venice Hall of Fame

Wzdłuż płotu zaraz przy ziemi wmurowano tablice "Muscle Beach Venice Hall of Fame"


Muscle Beach Venice

Muscle Beach Venice

W pierwszy dzień niezdołałem odbyć treningu, TV pokrzyżowała mi plany.


Muscle Beach Venice

Tablica umieszona na trybunach Muscle Beach


Muscle Beach Venice

Mała (w porównaniu do tej z St. Monica) plażowa siłownia, o której wspominałem, zaraz za trybunami Muscle Beach.Muscle Beach Santa Monica

The Original Location of Muscle Beach - Santa Monica

Muscle Beach Santa Monica

Muscle Beach Santa Monica1 komentarz:

  1. A ile kosztują tam takie usługi, jak serwis klimatyzacji samochodowej w Krakowie https://www.irmarserwis.pl/oferta/serwis-klimatyzacji ? Jakich ogólnie stawek spodziewać się? W związku z moto?

    OdpowiedzUsuń