2017/12/05

Malta czy Gozo? Najlepiej jedno i drugie.

Malta czy Gozo? Najlepiej jedno i drugie.

Przy oka­zji wizyty na Mal­cie warto zare­zer­wo­wać tro­chę czasu na odwie­dze­nie także Gozo. Jeden dzień powi­nien wystar­czyć, pod warun­kiem, że nasza podróż na tę wyspę odbę­dzie się autem.


Jak już przy autach jeste­śmy, jest to ide­alny śro­dek trans­portu w tym kraju, dzięki któ­remu w tydzień spo­koj­nie odwie­dzimy wszyst­kie cie­kawe miej­sca. W przy­padku, gdy na auto się nie zde­cy­du­jemy, czeka nas co naj­wy­żej wypo­czy­nek w hote­lo­wym base­nie lub podróże komu­ni­ka­cją miej­ska, która jeździ „jak chce”, co sprzyja mar­no­wa­niu dużej ilo­ści czasu.

Pań­stwo Malta obej­muje cały archi­pe­lag Wysp Mal­tań­skich, na które składa się wyspa główna Malty, Gozo i Comino. Na połu­dniu wyspy głów­nej znaj­duje się ter­mi­nal pro­mowy, z któ­rego prak­tycz­nie bez prze­rwy kur­sują promy na Gozo. Nato­miast na Comino dosta­niemy się osob­nym stat­kiem. Zazwy­czaj są to wycieczki cało­dniowe, ofe­ro­wane przez pry­watne firmy w więk­szo­ści por­tów na Mal­cie.
Miej­sca na Mal­cie warte odwie­dze­nia.

Wieża Świę­tej Agaty (Czer­wona Wieża) – znaj­duje się w pół­noc­nej czę­ści wyspy. Na jej szczy­cie znaj­duje się punkt wido­kowy na oko­lice i Gozo. Nato­miast w pobliżu warto zoba­czyć też nie­duże, ale malow­ni­cze klify.

Wieża Świę­tej Agaty (Czer­wona Wieża)

Wieża Świę­tej Agaty (Czer­wona Wieża)


Popeye Vil­lage – wio­ska zbu­do­wana pod koniec lat 70’ na potrzeby filmu Popeye (1980). Aktu­al­nie działa tam skan­sen i park roz­rywki, atrak­cje ukie­run­ko­wane raczej dla całych rodzin.

Popeye Vil­lage


Gol­den Bay, Tuf­fieha Tower, Tuf­fieha Bay – malow­ni­cza oko­lica i piękne plaże, w sam raz dla osób lubią­cych zarówno relaks na leżaku, jak i trek­king w pro­mie­niach słońca.

Tuf­fieha Bay

Tuf­fieha Bay


Din­gli Cliffs – klify w połu­dniowo-zachod­niej czę­ści wyspy głów­nej Malty, które są jed­no­cze­śnie naj­wyż­szym wznie­sie­niem w kraju prze­kra­cza­ją­cym 250 m.n.p.m.

Blue Grotto – groty i jaski­nie, do któ­rych można dostać się tylko od strony morza. Na szczę­ście nie jest to wielki pro­blem, z pobli­skiej przy­stani co kilka minut odpływa łódka zabie­ra­jąca grupy ok. 8-oso­bowe w 20–30 minu­towy rejs.

Blue Grotto

Valetta – sto­lica kraju z set­kami zabyt­ków, gdzie każdy znaj­dzie coś dla sie­bie. Na pewno warto przejść się główną ulicą Repu­blic Street, a także odwie­dzić Upper Bar­rakka Gar­dens.


Repu­blic Street

Upper Bar­rakka Gar­dens

Upper Bar­rakka Gar­dens

Valetta


St. Julian’s i oko­lice – tęt­niące życiem mia­sto, zlo­ka­li­zo­wane na pół­noc od Valetty. Impre­zowa sto­lica kraju z licz­nymi barami i restau­ra­cjami.

St. Julian’s


Malta Natio­nal Aqu­arium – atrak­cja skie­ro­wana raczej dla rodzin. Osobno można także sko­rzy­stać z tam­tej­szego basenu czy dwóch restau­ra­cji.

Malta Natio­nal Aqu­arium


Miej­sca na Gozo warte odwie­dze­nia.

Klify w pobliżu mia­sta San­nat – jak to bywa z kli­fami, robiące wra­że­nie i nie­zwy­kle malow­ni­cze miej­sce.
Xlendi – mia­sto w zachod­niej czę­ści wyspy. Jedno z naj­bar­dziej urze­ka­ją­cych miejsc w całym kraju. Świetne miej­sce do wypo­czynku i nur­ko­wa­nia.

Xlendi


Dwejra – miej­sce, w któ­rym kumu­luje się kilka atrak­cji tury­stycz­nych takich, jak Blue Hole, Fun­gus Rock, do nie­dawna także Azure Win­dow, które nie­stety ule­gło zawa­le­niu na początku 2017 roku.

Dwejra

Dwejra


Miej­sca na Comino warte odwie­dze­nia.
Blue Lagoon – jest to tak naprawdę jedyna warta uwagi atrak­cja tury­styczna na tej małej wyspie. Kry­sta­licz­nie czy­sta woda, ska­li­ste wybrzeże, drinki w ana­na­sach, słońce i świetne miej­sce do nur­ko­wa­nia, to wszystko składa się na popu­lar­ność tego miej­sca wśród tury­stów.
Blue Lagoon


Pod­su­mo­wu­jąc, Malta jest miej­sce świet­nym na tygo­dniowe waka­cje, ale tak jak pisa­łem wcze­śniej, z opcją wypo­ży­cze­nia auta. Obo­wiąz­kowo trzeba też wybrać się na co naj­mniej jed­no­dniową wycieczkę na Gozo (także autem). Comino jest miej­scem spe­cy­ficz­nym i zapewne nie wszyst­kim się spodoba. Warto wie­dzieć też, że w latach 1800-1964/1974 Malta była pod pano­wa­niem Wiel­kiej Bry­ta­nii, w związku z czym obo­wią­zuje tutaj ruch lewo­stronny, a do gniaz­dek kon­tak­to­wych potrze­bo­wać będziemy adap­te­rów UK.
Sprawdź też moją relacje w formie wideo!2 komentarze:

  1. Ale świetne zdjęcia!! Chciałam wyjechać na święta na Maltę, ostatecznie padło na coś innego, ale teraz aż troszkę żałuję... :))

    OdpowiedzUsuń