2018/03/24

2018/03/18

2018/03/08

Rack Pull / Rack Deadlift, czyli ciąg z martwym punktem na podwyższeniu.

Rack Pull / Rack Deadlift, czyli ciąg z martwym punktem na podwyższeniu.
fot. generationiron.com

Rack Pull i Rack Deadlift w języku angiel­skim, dwie nazwy na jedno ćwi­cze­nie. W języku pol­skim jesz­cze się nie doro­bi­li­śmy wła­snego okre­śle­nia, ale opi­sać to ćwi­cze­nie jest dość łatwo. Tak naj­pro­ściej – mar­twy ciąg ze sztangą na podwyż­sze­niu.

2018/02/17

Ronnie Coleman - galeria zdjęć.

Ronnie Coleman - galeria zdjęć.

Kul­tu­ry­styka eks­tre­malna i Ron­nie Cole­man, jeden z naj­po­tęż­niej­szych i naj­sil­niej­szych kul­tu­ry­stów wszech cza­sów. Swoje starty w zawo­dach zakoń­czył kilka lat temu, wtedy nie miał sobie rów­nych. Dziś do powtó­rze­nia, może i do prze­bi­cia jego wyni­ków wol­nym kro­kiem zbliża się Phil Heath.

2018/02/12

Odwodzenie ramienia w opadzie tułowia z linką wyciągu dolnego.

Odwodzenie ramienia w opadzie tułowia z linką wyciągu dolnego.

Odwo­dze­nie ramie­nia w opa­dzie tuło­wia z linką wyciągu dol­nego to fajne ćwi­cze­nie, które nawet z nie­wiel­kim obcią­że­niem, potrafi dobrze dać w kość. Co ważne, tył bar­ków na tre­nin­gach u wielu osób czę­sto jest pomi­jany. Część osób nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, że przy­kła­dowo uno­sze­nie sztangi przed siebie, o wiele bar­dziej obciąża przed­nią część mię­śni nara­mien­nych niż tylną.

2018/02/01

2018/01/29

Plan treningowy inny niż wszystkie cz.2

Plan treningowy inny niż wszystkie cz.2

Z jed­nej strony nie powinno się zmie­nić tego, co działa, z dru­giej strony mię­śnie przy­zwy­cza­jają się do danego ruchu, danego wysiłku, więc zmiany są nie­unik­nione. Aby pogo­dzić jedno z dru­gim, zde­cy­do­wa­łem się wpro­wa­dzić do obec­nych tre­nin­gów nowy plan tre­nin­gowy, który od poprzed­niego będzie róż­nił się tylko czę­ściowo.

2018/01/04