2018/01/29

Plan treningowy inny niż wszystkie cz.2

Plan treningowy inny niż wszystkie cz.2

Z jed­nej strony nie powinno się zmie­nić tego, co działa, z dru­giej strony mię­śnie przy­zwy­cza­jają się do danego ruchu, danego wysiłku, więc zmiany są nie­unik­nione. Aby pogo­dzić jedno z dru­gim, zde­cy­do­wa­łem się wpro­wa­dzić do obec­nych tre­nin­gów nowy plan tre­nin­gowy, który od poprzed­niego będzie róż­nił się tylko czę­ściowo.

2018/01/17

Podróże. Miejsca.

Podróże. Miejsca.

Z racji tego, że na blogu do tej pory poja­wiło się sporo wpi­sów doty­czą­cych róż­nych miejsc i takowe poja­wiać będą się na­dal. Posta­no­wi­łem wszyst­kie zebrać w jed­nym miej­scu, a całość podwie­sić z pra­wej strony bloga.

Wszyst­kie arty­kuły posor­to­wa­łem wg kra­jów, w każ­dym z nich znaj­dziesz opisy naj­cie­kaw­szych rze­czy do zoba­cze­nia w danym miej­scu i cał­kiem fajne zdję­cia, jak na foto­grafa ama­tora, czyli mnie :)

2018/01/10

5 miejsc w USA, które musisz zobaczyć!

5 miejsc w USA, które musisz zobaczyć!

Każde z tych pię­ciu miejsc zupeł­nie się od sie­bie różni. Wszyst­kie mają odmienną budowę geo­lo­giczną, róż­nią się fauną i florą. Trzy z nich to ofi­cjalne Parki Naro­dowe USA, jeden jest rezer­wa­tem, a ten ostatni to po pro­stu kanion. Jest też coś, co je łączy, cał­kiem nie­duże odle­gło­ści od sie­bie, przy­naj­mniej jak na ten kraj i jego infra­struk­turę.

2018/01/04

2018/01/02