2018/01/10

5 miejsc w USA, które musisz zobaczyć!

5 miejsc w USA, które musisz zobaczyć!

Każde z tych pię­ciu miejsc zupeł­nie się od sie­bie różni. Wszyst­kie mają odmienną budowę geo­lo­giczną, róż­nią się fauną i florą. Trzy z nich to ofi­cjalne Parki Naro­dowe USA, jeden jest rezer­wa­tem, a ten ostatni to po pro­stu kanion. Jest też coś, co je łączy, cał­kiem nie­duże odle­gło­ści od sie­bie, przy­naj­mniej jak na ten kraj i jego infra­struk­turę.
Wszyst­kie z tych miej­sce udało mi się odwie­dzić w ciągu jed­nego pobytu w USA, stąd wnio­sek, iż odle­gło­ści mię­dzy tymi miej­scami są cał­kiem zno­śne. Zdaję sobie także sprawę z tego, że pobliżu tych miejsc, które zaraz wymie­nię, znaj­dują się jesz­cze inne warte uwagi. Jed­nak tych innych oso­bi­ście nie widzia­łem, więc dziś je pominę.

Do rze­czy, 5 miejsc w USA, które musisz zoba­czyć!

1. Grand Canyon Natio­nal Park. / Wielki Kanion Kolo­rado.

Wielki Kanion Kolo­rado

Wielki Kanion Kolo­rado

Wielki Kanion Kolo­rado

Kla­syk. Cza­sem sły­szy się, że jest to miej­sce prze­re­kla­mo­wane, że na żywo nie wygląda tak spek­ta­ku­lar­nie. Cóż, według mnie, dużo zależy tutaj od pogody i pory dnia. W trak­cie mojej wizyty pogoda nie dopi­sała, jed­nak mimo wszystko, jest to naj­więk­szy kanion na świe­cie. Pierw­szym sło­wem, które sunie się na język, gdy go ujrzymy, jest krót­kie „wow”. Rozmiar tego miej­sca przy­tła­cza, a liczby tylko to potwier­dzają. Dłu­gość kanionu to 446 km (to jak z Gdań­ska do Wro­cła­wia), sze­ro­kość 800 m i głę­bo­kość, nawet 1857 m.

2. Glen Canyon

Hor­se­shoe Bend

Glen Canyon

Glen Canyon Dam Over­look

Podob­nie jak Wielki Kanion, należy on do zespołu kanio­nów wyrzeź­bio­nych przez rzekę Kolo­rado. Miej­sce to zachwyca, głów­nie za sprawą nie­sa­mo­wi­cie wyglą­da­ją­cych czer­wo­nych skał. Główną atrak­cją tury­styczną w Glen Canyon jest punkt wido­kowy na Hor­se­shoe Bend. Warto też na chwile zatrzy­mać się kilka kilo­me­trów wcze­śniej w Glen Canyon Dam Over­look, skąd jest świetny widok na potężną zaporę wodną zbu­do­waną w latach pięć­dzie­sią­tych. Nato­miast przy samej tamie znaj­duje się most, w kli­ma­cie powiedzmy bar­dzo ame­ry­kań­skim.

3. Yose­mite Natio­nal Park

Kaskada Yosemite

Yose­mite Natio­nal Park

El Capitan

Bri­da­lveil Fall,

Zde­cy­do­wa­nie naj­bar­dziej zie­lone miej­sce, ze wszyst­kich tutaj opi­sa­nych. Na pewno przy­pad­nie do gustu każ­demu miło­śni­kowi gór. Naj­więk­szą atrak­cją tego miej­sca jest Dolina Yose­mite, to tutaj znaj­duje się El Capi­tan, potężna, czę­ściowo pio­nowa for­ma­cja skalna prze­kra­cza­jąca 1000 m wyso­ko­ści. Yose­mite znane jest także dużej ilo­ści wodo­spa­dów. Zaraz naprze­ciw El Capi­tan’a znaj­duje się Bri­da­lveil Fall, a kilka kilo­me­trów dalej naj­więk­sza w całym parku kaskada (Yose­mite) mie­rząca w sumie 740 m wyso­ko­ści. Jedną z głów­nych atrak­cji całego Parku Naro­do­wego jest punkt wido­kowy Gla­cier. Nie­stety pod­czas mojej wizyty był on zamknięty z powodu poża­rów.4. Monu­ment Val­ley. / Dolina Monu­mentów.

Dolina Monu­mentów

Dolina Monu­mentów

Region w USA w cało­ści poło­żony na tere­nie rezer­watu Indian. Potężne skały z czer­wo­nego pia­skowca, poroz­rzu­cane na pła­skiej po hory­zont pre­rii. Wokół two­rzące się malut­kie tor­nada i żar lejący się z nieba, praw­dziwy „dziki zachód”. Dolina Monu­mentów to miej­sce zapie­ra­jące dech w pier­siach i podob­nie jak Wielki Kanion, tro­chę przy­tła­cza­jące. Punk­tem obo­wiąz­ko­wym, jest odwie­dze­nie miej­sca, gdzie swój bieg zakoń­czył Forest z kul­to­wego filmu „Forest Gump”.

5. Death Val­ley Natio­nal Park. / Dolina Śmierci.

Dolina Śmierci

jezioro Badwa­ter

Jedno z naj­go­ręt­szych miejsc na świe­cie, gdzie rekor­dowa tem­pe­ra­tura, jaką dotąd tutaj zano­to­wano to 57 stopni Cel­sju­sza. Sam prze­jazd przez Dolinę Śmierci jest fajną alter­na­tywą dla krót­szej auto­strady, jeśli mamy w pla­nach podróż z Los Ange­les do Las Vegas. Jedną z więk­szych atrak­cji jest jezioro Badwa­ter, w któ­rym przez więk­szość roku nie ma wody. Warto także wybrać się na wydmy, a mijane po dro­dze kaniony, uznać można za atrak­cję dodat­kową.


0 komentarze:

Prześlij komentarz