2018/01/02

Podsumowanie roku 2017!

Podsumowanie roku 2017!

Pod­su­mo­wa­nie 2017 roku, czyli stresz­cze­nie w jed­nym wpi­sie wszyst­kiego, co się tutaj na blogu w ciągu ostat­nich 365 dni wyda­rzyło.


W całym 2017 roku na blogu poja­wiło się równo 45 wpi­sów. Poni­żej jesz­cze raz chciał­bym się nimi podzie­lić, może nie wszyst­kimi, ale tymi naj­bar­dziej war­to­ścio­wymi i żeby było łatwiej, także pose­gre­go­wa­nymi.


PROJEKTY.

Z pra­wej strony bloga, wid­nieją trzy zakładki. Pierw­sze dwa pro­jekty sta­ram się na bie­żąco aktu­ali­zo­wać. Trzeci pro­jekt został zawie­szony, acz­kol­wiek, tematu jesz­cze nie wyczer­pa­łem, więc nie wiem, czy jesz­cze do niego nie wrócę.

Atlas Ćwi­czeń – zbiór wpi­sów opi­su­ją­cych różne ćwi­cze­nia. W 2017 roku takich wpi­sów poja­wiło się na blogu 7. Nato­miast cały dotych­cza­sowy doro­bek tego pro­jektu to aż 73 arty­kuły.

Plany Tre­nin­gowe – wszyst­kie plany tre­nin­gowe, jakie publi­kuje na blogu, archi­wi­zo­wane są w tym pro­jek­cie. Są to zestawy ćwi­czeń prze­zna­czone, dla bar­dzo sze­ro­kiej grupy ludzi, w związku z czym każdy znaj­dzie coś dla sie­bie. Na dziś jest to sku­pi­sko 48 goto­wych pla­nów tre­nin­go­wych.
Trój­miej­skie Siłow­nie + ran­king – pro­jekt zawie­szony, ale na­dal podwie­szony, bo wiem, że duża liczba ludzi z niego korzy­sta.

Body Gale­rie – pro­jekt, w któ­rym przed­sta­wiam syl­wetki ludzi zwią­za­nych ze spor­tami syl­wet­ko­wymi i siło­wymi. Wszyst­kie wpisy można zna­leźć pod tagiem „gale­ria”. Na dziś znaj­dują się tam 24 pro­file osób zwią­za­nych z tre­nin­giem siło­wym.

_________________________________________________________________________________
IMPREZY.

Styczeń 2017: Konferencja PEI vol.3

Luty 2017: ESP - Europe Sport Power

Czerwiec: Blog Conference Poznań

Lipiec: See Bloggers

_________________________________________________________________________________

MOTYWACJA.

-W pewnym momencie znajdziesz się w miejscu, gdzie inteligencja to za mało.


PODRÓŻE, MIEJSCA.

-Malaga (Hiszpania)
-Castillo Colomares, Frigiliana, Nerja (Hiszpania)
-Sentiero degli Dei (Włochy)
-Capri (Włochy)
-Neapol (Włochy)
-San Francisco (USA)
-Malta i Gozo (Malta)

-Gold's Gym (Los Angeles, USA)
-Muscle Beach (Los Angeles, USA)


INNE.

-Najgorsze błędy popełniane na siłowni.
-Ruch ekscentryczny, koncentryczny i  faza izometryczna.
-Gdy głównym celem jest zdrowie.
-Cztery ćwiczenia, do których trzeba mieć ograniczone zaufanie.

_________________________________________________________________________________

Oprócz artykułów, które pojawiły się w 2017 roku, na blogu miały miejsce jeszcze inne wydarzenia:

-Dzięki Waszej pomocy udało się wygrać konkurs, "Profil Aktywny w kategorii -siłownia i fitness." za co dziękuje. 
-Blog zmienił nazwę, od listopada to oczywiście NIE ZASTANAWIAJ SIĘ
-Usunąłem FanPage na Facebooku, głównym miejscem, gdzie jestem teraz aktywny, to wyłącznie Instagram.
- Od jakiegoś czasu jedną z moich nowych pasji jest robienie filmów (różnych), w związku z tym zachęcam do odwiedzenia mojego kanału na YouTube.2 komentarze: