2018/02/17

Ronnie Coleman - galeria zdjęć.

Ronnie Coleman - galeria zdjęć.

Kul­tu­ry­styka eks­tre­malna i Ron­nie Cole­man, jeden z naj­po­tęż­niej­szych i naj­sil­niej­szych kul­tu­ry­stów wszech cza­sów. Swoje starty w zawo­dach zakoń­czył kilka lat temu, wtedy nie miał sobie rów­nych. Dziś do powtó­rze­nia, może i do prze­bi­cia jego wyni­ków wol­nym kro­kiem zbliża się Phil Heath.

2018/02/12

Odwodzenie ramienia w opadzie tułowia z linką wyciągu dolnego.

Odwodzenie ramienia w opadzie tułowia z linką wyciągu dolnego.

Odwo­dze­nie ramie­nia w opa­dzie tuło­wia z linką wyciągu dol­nego to fajne ćwi­cze­nie, które nawet z nie­wiel­kim obcią­że­niem, potrafi dobrze dać w kość. Co ważne, tył bar­ków na tre­nin­gach u wielu osób czę­sto jest pomi­jany. Część osób nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, że przy­kła­dowo uno­sze­nie sztangi przed siebie, o wiele bar­dziej obciąża przed­nią część mię­śni nara­mien­nych niż tylną.

2018/02/01