2018/02/12

Odwodzenie ramienia w opadzie tułowia z linką wyciągu dolnego.

Odwodzenie ramienia w opadzie tułowia z linką wyciągu dolnego.

Odwo­dze­nie ramie­nia w opa­dzie tuło­wia z linką wyciągu dol­nego to fajne ćwi­cze­nie, które nawet z nie­wiel­kim obcią­że­niem, potrafi dobrze dać w kość. Co ważne, tył bar­ków na tre­nin­gach u wielu osób czę­sto jest pomi­jany. Część osób nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, że przy­kła­dowo uno­sze­nie sztangi przed siebie, o wiele bar­dziej obciąża przed­nią część mię­śni nara­mien­nych niż tylną.

Dla­tego, aby wyrów­nać tę dys­pro­por­cję, należy także wyko­ny­wać ćwi­cze­nia anga­żu­jące do pracy tylny akton mię­śni nara­mien­nych. Jed­nym z takich ćwi­czeń jest wła­śnie odwo­dze­nie ramie­nia w opa­dzie tuło­wia z linką wyciągu dol­nego, z ang. Bent Over Low – Pul­ley Side Late­ral.
Spo­sób wyko­na­nia:

Zaczy­namy od przy­bra­nia odpo­wied­niej pozy­cji. Sta­jemy w lek­kim roz­kroku, bokiem do wyciągu. Następ­nie pochy­lamy tułów, pamię­ta­jąc, aby plecy były pro­ste, w czym pomoże nam ugię­cie nóg w kola­nach. Rękę znaj­du­jącą się bli­żej wyciągu opie­ramy o kolano, co ma na celu odcią­żyć nieco krę­go­słup, aby przy­brana pozy­cja była dla nas moż­li­wie naj­bar­dziej kom­for­towa. Drugą ręką chwy­tamy linkę wyciągu dol­nego.W tej chwili możemy zacząć wyko­ny­wać ćwi­cze­nie, czyli odwo­dzimy ramię w bok. Ważne, cały ruch ma odby­wać się tylko i wyłącz­nie w sta­wie bar­ko­wym. Ręka w łok­ciu powinna być deli­kat­nie ugięta i zablo­ko­wana. Oczy­wi­ście zarówno ruch odwo­dze­nia, jak i powrotu do pozy­cji wyj­ścio­wej powi­nien odby­wać się płyn­nie, powoli, bez żad­nych szarp­nięć.0 komentarze:

Prześlij komentarz