2018/02/17

Ronnie Coleman - galeria zdjęć.

Ronnie Coleman - galeria zdjęć.

Kul­tu­ry­styka eks­tre­malna i Ron­nie Cole­man, jeden z naj­po­tęż­niej­szych i naj­sil­niej­szych kul­tu­ry­stów wszech cza­sów. Swoje starty w zawo­dach zakoń­czył kilka lat temu, wtedy nie miał sobie rów­nych. Dziś do powtó­rze­nia, może i do prze­bi­cia jego wyni­ków wol­nym kro­kiem zbliża się Phil Heath.


Sprawdź też gale­rie zdjęć z innymi kul­tu­ry­stami, zawod­nicz­kami bikini fit­ness czy z cross­fit’erami!

Ron­nie Cole­man przy­godę z kul­tu­ry­styką roz­po­czął pod koniec lat 80’. W 1990 roku wywal­czył mistrzo­stwo Texasu, a rok póź­niej został Mistrzem Świata Ama­to­rów fede­ra­cji IFBB w swo­jej kate­go­rii (waga ciężka). Dzięki wygra­nej otrzy­mał kartę zawo­dowca (IFBB PRO) i w kolej­nych latach, kil­ku­krot­nie pod­bi­jał sceny ligi pro­fe­sjo­na­li­stów. Prze­ło­mowy oka­zał się rok 1998, w któ­rym to Ron­nie zdo­był swój pierw­szy tytuł Mr. Olym­pia. Jak się póź­niej oka­zało, przez kolej­nych sie­dem lat był nie­po­ko­nany, tym samym wyrów­nał rekord Lee Haney’a zdo­by­wa­jąc osiem tytu­łów Mr. Olym­pia. W 2009 roku zakoń­czył karierę.
Ron­nie Cole­man w swo­jej karie­rze pro­fe­sjo­na­li­sty na naj­wyż­szym podium sta­wał 26 razy, dzięki czemu jest aktu­al­nie naj­bar­dziej uty­tu­ło­wa­nym kul­tu­ry­stą wszech cza­sów. Prócz medali, popu­lar­ność przy­nio­sły mu także potężne wymiary i wiel­kie cię­żary, jakim ćwi­czył na tre­nin­gach (przy­siady 360 kg x2 powt, wyci­ska­nie han­tli na ławce pła­skiej 2x90kg x12 powt, mar­twy ciąg 360 kg x 4 powt.).
Oficjalny profil Ronnie Coleman na Facebooku.

Źr zdjęć: bodybuilding.com / generationiron.com / muscleandfitness.com / flexonline.com0 komentarze:

Prześlij komentarz