2018/02/01

Sama dieta nie pomoże! Musisz trenować!

Sama dieta nie pomoże! Musisz trenować!

Dla­czego dieta to za mało, aby popra­wić swój wygląd? Dla­czego tre­ning siłowy jest nie­zbędny do popra­wie­nia wyglądu naszej syl­wetki? Jakie skutki daje tre­ning siłowy? Jeśli jesz­cze tego nie wiesz, czy­taj dalej!
Dla­czego dieta to za mało, aby popra­wić swój wygląd?

Co spra­wia, że syl­wetka czło­wieka dobrze wygląda? Są to roz­bu­do­wane mię­śnie, przy sto­sun­kowo nie­wiel­kim pozio­mie tkanki tłusz­czo­wej. Mówię tu oczy­wi­ście o takim zdro­wo­roz­sąd­ko­wym budo­wa­niu mię­śni i pro­cen­to­wym skła­dzie tłusz­czu w naszym ciele. Ina­czej cho­ciażby to wygląda u kul­tu­ry­stów, gdzie mię­śnie czę­sto są prze­ro­śnięte, a tłusz­czu oscy­luje w niskiej gra­nicy 4–6 %, co z resztą na dłuż­szą metę nie jest naj­zdrow­szym roz­wią­za­niem.

Dla­czego tre­ning siłowy jest nie­zbędny do popra­wie­nia wyglądu naszej syl­wetki?

Jeśli masz nadwagę i chcesz popra­wić wygląd Two­jego ciała, oczy­wi­ście musisz posta­wić na dietę i tre­ning aero­bowy. Musisz także zde­cy­do­wać się na tre­ning siłowy, bo jeśli tego nie zro­bisz, to mimo utraty kilo­gra­mów wcale nie będziesz wyglą­dać lepiej, będziesz szczu­plej­szy, ale to jesz­cze daleka droga do ład­nej, zgrab­nej i smu­kłej syl­wetki. Mię­śnie są klu­czem dobrego wyglądu i jedy­nym spo­so­bem na ich roz­bu­do­wa­nie jest tre­ning opo­rowy pro­wa­dzący do hiper­tro­fii mię­śniowej.

Hiper­tro­fia mię­śniowa to w naj­prost­szych sło­wach, zwięk­sza­nie się obję­to­ści włó­kien mię­śniowych, czyli wła­śnie roz­bu­do­wy­wa­nie, powięk­sza­nie się mię­śni.
Jakie skutki daje tre­ning siłowy?

Zacz­nijmy od tego, na czym polega tre­ning siłowy? Jest to sta­wia­nie oporu mię­śniom, w for­mie ćwi­czeń siło­wych i to jest wła­śnie, jedna z głów­nych przy­czyn pro­wa­dzą­cych do hiper­tro­fii mię­śniowej. Kolejną z nich jest, two­rze­nie się mikro ura­zów pod­czas tre­ningu siło­wego w naszych włók­nach mię­śniowych. Można je odczuć w postaci bólów mię­śni dnia następ­nego, co wiele osób błęd­nie nazywa popu­lar­nymi zakwa­sami. Następną przy­czyną pro­wa­dzącą do hiper­tro­fii jest pompa mię­śniowa, czyli napom­po­wy­wa­nie mię­śni krwią. Te trzy bodźce, tak naprawdę łączą się ze sobą, ale to nic, bo cel mają jeden, zwięk­sze­nie obwodu mię­śni tre­no­wa­nych. I to jest wła­śnie naj­waż­niej­szy sku­tek, jaki daje tre­ning siłowy oso­bie chcą­cej popra­wić wygląd swo­jego ciała. Na koniec jesz­cze jedna ważna infor­ma­cja. Ciężki tre­ning z obcią­że­niem jest rów­nież bar­dzo dobrym spa­la­czem kalo­rii.
3 komentarze:

 1. Zgadzam się w 100%! Dieta jest ważna ale ćwiczenia też powinniśmy wdrożyć w nasze życie. Fajnie jakbyśmy nauczyli się po prostu zdrowo życ, zdrowe odżywianie i treningi to klucz do zgrabnej sylwetki i dobrego samopoczucia. Ja jestem już po 3 miesięcznym planie dietetycznym, który zakupiłam na https://potreningu.pl/ razem z treningiem, bo najbardziej się opłacało. Jestem kilka dobrych kilogramów na minusie i teraz będę to stabilizować. Mega wkręciłam się w ćwiczenia, lubię to dostaję mega kopa energetycznego na cały dzień!

  OdpowiedzUsuń
 2. Czasem z dietą ciężko, ale staram się dbać o to, aby mieć ze sobą zdrowe jedzenie, a do tego potrzebne są odpowiednie pojemniki. Zabieram takie jedzenie ze sobą do pracy i najczęściej przechowuję w lodówce od poprzedniego dnia. Potrzebne byłyby mi jakieś fajne pojemniki próżniowe. Myślicie, że te ze strony https://seeyoo.pl/ się sprawdzą? Wydaje mi się, że są całkiem w porządku. Moja znajoma mi je polecała, więc myślę, że jak najbardziej może być to odpowiednia recenzja takich produktów. Korzystasz też?

  OdpowiedzUsuń
 3. Moim zdaniem zdrowa dieta to klucz do sukcesu w utracie wagi.
  ----------------------------------------
  https://mobilna-wulkanizacja-poznan.pl

  OdpowiedzUsuń