2018/03/18

35 ćwiczeń, które możesz wykonać w domu.

35 ćwiczeń, które możesz wykonać w domu.

35 ćwi­cze­ń, które może wyko­nać więk­szość osób, nie wycho­dząc z domu. Nie każdy ma moż­li­wość tre­ningu na siłowni z róż­nych przy­czyn. Jed­nak to, że ktoś nie może lub nie chce cho­dzić na siłow­nie, nie musi ozna­czać, że nie chce ćwi­czyć w ogóle.

Tre­ning z obcią­że­niem i masą wszel­kiego rodzaju sprzętu na siłowni, na pewno będzie bar­dziej efek­tywny od tre­ningu w domo­wym zaci­szu bez sprzętu, bądź ze sprzę­tem, ale bar­dzo pod­sta­wo­wym. Jed­nak nie każ­dego inte­re­suje siła Her­ku­lesa czy wygląd Apolla. Są ludzie, któ­rzy chcą tylko się poru­szać, czy uzu­peł­nić swój inny tre­ning np. bie­gowy. I to wła­śnie dla tych osób powstał ten wpis.

Część poniż­szych ćwi­cze­nie można wyko­nać w domu bez żad­nego dodat­ko­wego sprzętu. Nato­miast posia­da­nie jedy­nie dwóch han­tli lub jakiej­kol­wiek gumy tre­ningowej, niskim kosz­tem posze­rza liczbę ćwi­czeń o ponad połowę.
Ćwi­cze­nia, które można wyko­nać bez sprzętu.

-Przy­siady na jed­nej nodze


-Pompki zwy­kłe lub na kola­nach
-Pompki z wąskim roz­sta­wem dłoni

-Pompki w sta­niu na rękach


-Plank boczny
-Krót­kie spię­cia brzu­cha i wszel­kiego rodzaju odmiany tego ćwi­cze­nia


Ćwi­cze­nia, które można wyko­nać zarówno ze sprzę­tem, jak i bez niego.


Ćwi­cze­nia, które można wyko­nać tylko z dodat­ko­wym sprzę­tem.
Przy­kład na han­tlach – wszyst­kie ćwi­cze­nia (prócz ostat­nich dwóch) można wyko­nać także z gumą tre­ningową.


-Wio­sło­wa­nie han­tlami w opa­dzie tuło­wia
-Szrugsy z han­tlami
-Wyci­ska­nie han­tli leżąc na ziemi
-Wyci­ska­nie han­tli siedząc lub stojąc
-Arnoldki siedząc lub stojąc
-Uno­sze­nie han­tli w przód
-Uno­sze­nie han­tli w bok
-Uno­sze­nie han­tli w bok w opa­dzie tuło­wia

-Podciąganie hantli wzdłuż ciała
-Wyci­ska­nie fran­cu­skie obu­rącz han­tla zza głowy
-Ugi­na­nie ramion z han­tlami nachwy­tem

-Wyci­ska­nie fran­cu­skie z han­tlami leżąc na ziemi

Jak widać dla chcą­cego nic trud­nego, a ogra­ni­cza nas tylko nasza wyobraź­nia.2 komentarze:

  1. Hantelki mam, gumę również... ale kontuzję lewej ręki także ;P więc wpis przypinam i wrócę do niego po rekonwalescencji :)

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. To w takim razie priorytet na nogi i ogien! :p Zdrowia zycze;)

      Usuń