2018/04/23

Lizbona - City Break 2018

Lizbona - City Break 2018

Lizbona City Break, czyli week­en­dowe zwie­dza­nia mia­sta. Naj­po­pu­lar­niej­sze atrak­cje tury­styczne, tro­chę zdjęć i pod­su­mo­wa­nie w postaci krót­kiego fil­mów. Zapra­szam!

Opis Lizbony warto zacząć od kilku słów na temat komu­ni­ka­cji miej­skiej. Nie jest naj­tań­sza, ale za to metrem lub pocią­giem podmiej­skim doje­dziemy prak­tycz­nie wszę­dzie. W wielu mia­stach róż­nie bywa z trans­por­tem na i z lot­ni­ska, tutaj port lot­ni­czy ma swoją sta­cję metra, więc naprawdę spoko.


Naj­po­pu­lar­niej­sze atrak­cje tury­styczne w Lizbo­nie.

Praca do Come­ri­cio, plac nie­opo­dal sta­cji metra Baixa-Chiado, do któ­rego bramę sta­nowi łuk trium­falny Arco da Rua Augu­sta. Na środku placu znaj­duje się pomnik króla Por­tu­ga­lii Jose I-go, a kil­ka­na­ście metrów za nim pły­nie rzeka Tag.

Praca do Comercio

Castelo de Sao Jorge, zamek Św. Jerzego, rów­nież nie­opo­dal sta­cji metra Baixa-Chiado lub wcze­śniej­szej Ros­sio. Roz­ta­cza się z niego świetny widok na całą Lizbonę, a w jego bli­skim sąsiedz­twie znaj­duje się Se de Lis­boa, potężna Kate­dra z 1150 roku.


Ele­va­dor de Santa Justa, winda i zara­zem punkt wido­kowy w pobliżu placu Praca Ros­sio i zara­zem sta­cji metra Ros­sio. Co cie­kawe na szczyt windy można się dostać na dwa spo­soby albo sto­jąc w dłu­giej kolejce, mar­nu­jąc czas i pie­nią­dze, albo wcho­dząc tam pie­szo od strony ruin kościoła.
Castelo de Sao Jorge, Elevador de Santa Justa


Parque Edu­ardo VII, park w cen­trum mia­sta, do któ­rego naj­pro­ściej dostać się metrem do sta­cji Marques de Pom­bal lub Parque. Park poło­żony jest na górce, na szczy­cie, któ­rej znaj­duje się fon­tanna i wielka flaga Por­tu­ga­lii. Z tego też miej­sca roz­po­ściera się super widok na mia­sto. Widać stam­tąd rzekę Tag, a także wzgó­rze z zam­kiem Św. Jerzego.
Parque Eduardo VII


Belem, jedna z histo­rycz­nych dziel­nic Lizbony, do któ­rej naj­le­piej jest się wybrać pocią­giem podmiej­skim ze sta­cji Cais do Sodre. Głów­nymi, atrak­cjami w tej czę­ści mia­sta jest słynna wieża Torre de Belem. Klasz­tor Moste­iro dos Jero­ni­mos, a także Pom­nik Padrao dos Desco­bri­men­tos. Nie­stety zoba­cze­nie tych miejsc od środka wiąże się ze sta­niem w bar­dzo dłu­gich kolej­kach do kas bile­to­wych.

Torre de Belem

Moste­iro dos Jero­ni­mos


Ponte 25 de Abril, most wiszący, łączący Lizbonę z gminą Almada. Mie­rzy 2,3 km dłu­go­ści, co kla­sy­fi­kuje go w Top 30 naj­dłuż­szych wiszą­cych mostów na Świe­cie. Przez swoją kolo­ry­stykę, czę­sto porów­ny­wany jest do słyn­nego mostu Gol­den Gate w San Fran­ci­sco.
Ponte 25 de Abril

Ele­va­dor da Bica, kolej linowo-torowa, nie­opo­dal sta­cji metra Cais do Sodre. Nie jest to jedyna atrak­cja tego typu w Lizbo­nie, ale ta jest chyba jedną z naj­po­pu­lar­niej­szych. Oprócz tego, po mie­ście jeż­dżą także, słynne żółte tram­waje na linii 28.

Ele­va­dor da Bica


1 komentarz: