2018/07/30

INSTAGRAM TV - Mój plan treningowy!

INSTAGRAM TV - Mój plan treningowy!

Insta­gram TV, czyli nowe medium i powiedzmy, że nowy for­mat wideo. Ta pio­nowa alter­na­tywa dla YouTube’a, powstała w związku z tym, że coraz czę­ściej korzy­stamy z inter­netu w tele­fo­nach, niż kom­pu­te­rach, gdzie ekran jest poziomy.

W związku z tym, że ogól­nie for­mat wideo jest atrak­cyj­niej­szy od formy pisa­nej, posta­no­wi­łem, że sko­rzy­stam z tego medium i co jakiś czas nagram jakiś film.


Dla­czego Insta­gram TV, a nie YouTube?
Odpo­wiedź jest oczy­wi­sta. Jest to o wiele prost­sze i szyb­sze roz­wią­za­nie. Filmy na Insta­gram TV nagry­wam tele­fo­nem, który zawsze jest pod ręką, całość póź­niej rów­nież mon­tuję w tele­fo­nie i gotowy film publi­kuję także z pozy­cji tego urzą­dze­nia.
A więc jeśli chcesz być na bie­żąco, to zapra­szam Cię do obser­wa­cji mojego pro­filu na Insta­gram. Nato­miast, jeśli nie posia­dasz konta w tym ser­wi­sie, spe­cjal­nie dla Cie­bie, filmy będę udo­stęp­niał także tutaj na blogu. Ogląd­nię­cie ich nie będzie wyma­gać od Cie­bie logo­wa­nia się na stro­nie!
_______________________________________________________________________________

Po tym, krótkim wstępie zapraszam do sprawdzenia vlogów, w których omawiam swój aktualny plan treningowy


Dzień 1.
Łydki, mięśnie czworogłowe ud, mięśnie dwugłowe ud, klatka piersiowa i bicepsy.

https://www.instagram.com/tv/Bkffg2SnUHb/


Dzień 2. 
Mięśnie czworoboczne grzbietu, przedni i boczny akton mięśni naramiennych, bicepsy i brzuch.

https://www.instagram.com/tv/BkiIJwInt5N/


Dzień 3.
Prostowniki grzbietu, mięśnie czworogłowe ud, klatka piersiowa, mięśnie czworoboczne grzbietu i łydki.

https://www.instagram.com/tv/BkkyAMynN6x/


Dzień 4. 
Mięśnie najszersze grzbietu, cała okolica około-łopatkowa i tylny akton mięśni naramiennych, a także bicepsy i brzuch.

https://www.instagram.com/tv/Bks0ZmLHC7b/Plany treningowy, który przedstawiłem wam w powyższych filmach oczywiście jest też dostępny na blogu w wersji "do poczytania".

1 komentarz: