2019/01/07

Rozpisywanie treningów, konsultacje i prowadzenie ONLINE.

Rozpisywanie treningów, konsultacje i prowadzenie ONLINE.

Sło­wem wstępu. Nowy rok, nowe moż­li­wo­ści, nowy ja! Któż z Was nie wypo­wie­dział tych słów w ciągu ostat­nich kilku dni? Oso­bi­ście jestem zda­nia, że na reali­za­cje naszych roz­ma­itych celów nie powin­ni­śmy cze­kać aż do początku roku, do roz­po­czę­cia się każ­dego z mie­sięcy, czy „do ponie­działku”. Acz­kol­wiek posta­no­wie­nie nowo­roczne, może być dla nas dodat­kową moty­wa­cją, a więc czemu by z tego nie sko­rzy­stać?: )