2019/01/07

Rozpisywanie treningów, konsultacje i prowadzenie ONLINE.

Rozpisywanie treningów, konsultacje i prowadzenie ONLINE.

Sło­wem wstępu. Nowy rok, nowe moż­li­wo­ści, nowy ja! Któż z Was nie wypo­wie­dział tych słów w ciągu ostat­nich kilku dni? Oso­bi­ście jestem zda­nia, że na reali­za­cje naszych roz­ma­itych celów nie powin­ni­śmy cze­kać aż do początku roku, do roz­po­czę­cia się każ­dego z mie­sięcy, czy „do ponie­działku”. Acz­kol­wiek posta­no­wie­nie nowo­roczne, może być dla nas dodat­kową moty­wa­cją, a więc czemu by z tego nie sko­rzy­stać?: )

Star­tuje wła­śnie z nową usługą, czyli tytu­łowe roz­pi­sy­wa­nie tre­nin­gów, kon­sul­ta­cje i pro­wa­dze­nie online. W związku, z czym przy­go­to­wa­łem dla Was nastę­pu­jącą ofertę, ale zanim do niej przejdę, chciał­bym powie­dzieć jesz­cze, do kogo jest skie­ro­wana i dlaczego warto z niej skorzystać.

Dla­czego warto mieć tre­nera?
O tym, że warto mieć tre­nera, a dokład­nie „Dla­czego warto mieć tre­nera?”, pisa­łem bli­sko cztery lata temu w pod­lin­ko­wa­nym arty­kule. Od tamtego czasu nie­wiele się w tej kwe­stii zmie­niło. Ćwi­cze­nie bez planu tre­nin­go­wego roz­pi­sa­nego stricte pod nas, w więk­szo­ści przy­pad­ków, będzie o wiele mniej efek­tywne. Na mojej stro­nie, udo­stęp­niam wiele róż­nych pla­nów tre­nin­go­wych, ale zawsze przy tym powta­rzam, że są to tre­ningi, roz­pi­sane pode mnie i u innych naj­pew­niej nie spraw­dzą się tak dobrze. Pominę już fakt, iż w inter­ne­cie, można zna­leźć też wiele tre­nin­gów roz­pi­sa­nych przez auto­rów nie­wia­do­mego pocho­dze­nia, więc i jakość takiego planu tre­nin­gowe rów­nież stoi pod zna­kiem zapy­ta­nia. Tre­ning możesz rów­nież uło­żyć sobie samemu, ale jeśli Twój staż nie prze­kra­cza 3 lat (dla takich osób skie­ro­wana jest poniż­sza oferta), to praw­do­po­do­bień­stwo, że taki tre­ning będzie sen­sow­nie uło­żony, jest mini­malne.
Rozpisywanie treningów, konsultacje i prowadzenie ONLINE.

Dla­czego warto sko­rzy­stać aku­rat z moich usług?
Po pierw­sze dys­po­nuję pięt­na­sto­let­nim sta­żem tre­ningowym w cza­sie, któ­rego prze­te­sto­wa­łem na sobie i innych, całą masę róż­nych tre­nin­gów. Po dru­gie, od ośmiu lat jestem tre­ne­rem i instruk­to­rem spor­tów siło­wych. Dodat­kowo swoją wie­dzę na bie­żąco aktu­ali­zuje i posze­rzam, poprzez udziały w roz­ma­itych kon­fe­ren­cjach i warsz­ta­tach. Po trze­cie, jestem auto­rem tej strony i wszyst­kich arty­ku­łów na niej zamiesz­czo­nych, co uwa­żam za świetną wizy­tówkę. Ponad 400 opu­bli­ko­wa­nych wpi­sów, z czego zde­cy­do­wana więk­szość, doty­czy stricte siłowni, w ogól­nym tego słowa zna­cze­niu.

Nie cze­kaj, wybierz jeden z Pakie­tów i ciesz się efek­tami!
Pakiet #1:

Oferta dla osób począt­ku­ją­cych, nie­po­sia­da­ją­cych żad­nego doświad­cze­nia w tre­ningu siło­wym.

– kon­sul­ta­cja mailowa, na tematy nie­zbędne do roz­pi­sa­nia odpo­wied­niego planu tre­nin­go­wego (stan zdro­wia, cele tre­nin­gowe, dostęp do sprzętu tre­nin­go­wego itp.).

– wyli­cze­nie zapo­trze­bo­wa­nia kalo­rycz­nego i zapo­trze­bo­wa­nia na makro­skład­niki.

– roz­pi­sa­nie planu tre­nin­go­wego

obszerna kon­sul­ta­cja mailowa na temat popraw­no­ści wyko­ny­wa­nia ćwi­czeń zawar­tych w pla­nie tre­ningowym.

Cena: 99 zł

Pakiet #2:

Oferta dla osób począt­ku­ją­cych, które w prze­szło­ści miały, choć mini­malną stycz­ność z tre­ningiem siło­wym (wie­dzom, jak w poprawny spo­sób wyko­nać pod­sta­wowe ćwi­cze­nia).

– kon­sul­ta­cja mailowa, na tematy nie­zbędne do roz­pi­sa­nia odpo­wied­niego planu tre­nin­go­wego (stan zdro­wia, cele tre­nin­gowe, dostęp do sprzętu tre­nin­go­wego itp.).

– wyli­cze­nie zapo­trze­bo­wa­nia kalo­rycz­nego i zapo­trze­bo­wa­nia na makro­skład­niki.

– roz­pi­sa­nie planu tre­nin­go­wego

pod­sta­wowa kon­sul­ta­cja mailowa na temat popraw­no­ści wyko­ny­wa­nia ćwi­czeń zawar­tych w pla­nie tre­ningowym.

Cena: 69 zł


Pakiet #3:
Oferta dla osób chcą­cych pod­jąć współ­pracę dłu­go­ter­mi­nową (3 mie­siące lub wię­cej), bez względu na posia­dany staż tre­ningowy.
– kon­sul­ta­cja mailowa, na tematy nie­zbędne do roz­pi­sa­nia odpo­wied­niego planu tre­nin­go­wego (stan zdro­wia, cele tre­nin­gowe, dostęp do sprzętu tre­nin­go­wego itp.).

– wyli­cze­nie zapo­trze­bo­wa­nia kalo­rycz­nego i zapo­trze­bo­wa­nia na makro­skład­niki + pod­sta­wowa kon­sul­ta­cja żywie­niowa i suple­men­ta­cyjna.

– roz­pi­sa­nie makro­cy­klu, czyli wstępny opis pla­nów tre­nin­go­wych na dany cykl**
– roz­pi­sa­nie pla­nów tre­nin­go­wych na każdy mie­siąc (cykl) współ­pracy na pod­sta­wie aktu­al­nych efek­tów tre­nin­go­wych.

pod­sta­wowa kon­sul­ta­cja mailowa na temat popraw­no­ści wyko­ny­wa­nia ćwi­czeń zawar­tych w pla­nie tre­ningowym.

* nie mylić z roz­pi­sy­wa­niem diet
** cykl – okres tre­ningowy trwa­jący śred­nio 5–6 tygo­dni.

Cena: 199 zł (3 mie­siące).


Pakiet Plus
Uzu­peł­nie­nie powyż­szych Pakie­tów poprzez tre­ning lub tre­ningi oso­bi­ste na tere­nie Gdań­ska (ewen­tu­al­nie Trój­mia­sta). Wię­cej infor­ma­cji pod adre­sem e-mail.

niezastanawiajsiepl@gmail.com

Sprawdź też zakładkę "O mnie"
0 komentarze:

Prześlij komentarz